Nedjelja 23. trav­nja Ja­se­nov­cem bi se tre­ba­li iz­bri­sa­ti zlo­či­ni SFRJ

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

U tri da­na tri ko­lo­ne i tri ko­me­mo­ra­ci­je u Ja­se­nov­cu! Na­oko ka­otič­no. Ali bio bi to do­bar ka­os ako se u nje­mu na­zi­re red, red ko­ji bi se unio u po­vi­jest, u či­nje­ni­ce, u is­tra­ži­va­nje. Sve su broj­ni­ji znans­tve­no ute­me­lje­ni do­ka­zi da Ja­se­no­vac ni­je bio ono što se o nje­mu “služ­be­no” pi­še i go­vo­ri. Broj žr­ta­va je ne­us­po­re­di­vo ma­nji ne­go na po­pi­su u sa­mom Ja­se­nov­cu (na pri­mjer, Sr­bin Igor Vu­kić, či­ji su otac, ba­ka i pra­ba­ka pre­ži­vje­li Ja­se­no­vac, us­ta­no­vio je da je ci­je­le pr­ve go­di­ne on­dje bi­lo naj­vi­še 1300 oso­ba, a pre­ma po­pi­su te ih je go­di­ne ubi­je­no 10.700!!!). Na po­pi­su se na­la­ze i ime­na mno­gih ko­ji u lo­go­ru ni­su stra­da­li. I u nje­mu se ni­je sa­mo ubi­ja­lo ne­go – ra­di­lo, ba­vi­lo se spor­tom, kul­tu­rom... A u par­ti­zan­skoj ina­či­ci pos­to­jao je i pos­li­je “os­lo­bo­đe­nja”. Na sve to ta­ko­zva­ni an­ti­fa­šis­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.