Če­t­vr­tak 27. trav­nja Bez lus­tra­ci­je os­tat će­mo u cr­ni­lu proš­los­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

To­mis­lav Ka­ra­mar­ko tu­žio je Jo­si­pa Ma­no­li­ća ko­ji ga je pro­ka­zao kao su­rad­ni­ka Ud­be, a na su­đe­nju je svje­dok An­te Ba­ri­šić iz­ja­vio da je Ma­no­lić u pra­vu. Ba­ri­šić je da­nas pro­fe­sor na Fa­kul­te­tu po­li­tič­kih zna­nos­ti, ne­kad je bio dje­lat­nik Ud­be, a po­li­tič­ki za­tvo­re­nik Mar­ko Gru­bi­šić bio je zgra­nut kad ga je na po­čet­ku de­ve­de­se­tih vi­dio u jed­nom raz­go­vo­ru na HTV-u. Jer, ka­ko je iz­ja­vio Gru­bi­šić, ko­ji je ne­vin od­le­žao ne­ko­li­ko go­di­na za­tvo­ra, u pet mje­se­ci is­traž­nog pos­tup­ka 1983. go­di­ne ud­baš Ba­ri­šić ga je zlos­tav­ljao, ve­zao za ra­di­ja­tor li­si­či­na­ma ko­je su mu se ure­zi­va­le u ru­ku, pris­la­njao

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.