Hla­de na tem­pe­ra­tu­ra­ma od +18, a gri­ju do -15 stup­nje­va

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Ku­pu­je­te li kli­ma-ure­đaj ko­ji ima za­da­tak i hla­di­ti­ti i gri­ja­ti pros­tor, sva­ka­ko inves­ti­raj­te u onaj ve­će kva­li­te­te, ipak se ra­di o ure­đa­ju ko­ji bi vas go­di­na­ma tre­bao slu­ži­ti. Op­će­ni­to kli­ma-ure­đa­ji hla­de sve dok je vanj­ska tem­pe­ra­tu­ra iz­nad +18°C, a gri­ju do vanj­ske tem­pe­ra­tu­re -8°C. Da­naš­nje ge­ne­ra­ci­je inver­ter­skih kli­ma ure­đa­ja gri­ju dek­la­ri­ra­no do -15°C pri če­mu tre­ba vo­di­ti ra­ču­na da im se dek­la­ri­ra­ni to­plin­ski učin sma­nju­je na ot­pri­li­ke 60%. Ako se vaš pros­tor na­la­zi u kli­mat­skoj zo­ni u ko­joj po zi­mi tem­pe­ra­tu­ra ne pa­da is­pod -15°C, mo­že­te se gri­ja­ti ti­je­kom ci­je­le zi­me. U pra­vi­lu ci­je­li obal­ni dio Hr­vat­ske mo­že se gri­ja­ti kli­ma-ure­đa­jem, dok se u kon­ti­nen­tal­nom di­je­lu uz kli­ma­ure­đaj pre­po­ru­ču­je i do­dat­ni iz­vor to­pli­ne, po­put gri­ja­li­ce, pe­ći ili ra­di­ja­to­ra...

Ci­je­li obal­ni dio Hr­vat­ske mo­že se zi­mi gri­ja­ti pre­ko kli­ma­ure­đa­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.