Ako pu­no bo­ra­vi­te u pros­to­ru ko­ji hla­di­te, tre­ba vam ov­la­ži­vač

Vecernji list - Hrvatska - - Dom -

Pri­je ne­go što se od­lu­či­te inves­ti­ra­ti u kli­ma-ure­đaj do­bro raz­mis­li­te o svo­jim po­tre­ba­ma (tre­ba­te li hla­đe­nje pros­to­ra ci­je­li dan ili sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti, tre­ba­te li zi­mi gri­ja­ti taj pros­tor, kak­va je po­ve­za­nost pros­to­ri­ja u do­mu, jes­te li aler­gi­čar...). Poz­na­to je da kli­me is­u­šu­ju zrak, sto­ga je sve vi­še onih ko­je ima­ju in­te­gri­ran i ov­la­ži­vač zra­ka ko­ji omo­gu­ću­je ide­alan stu­panj vlaž­nos­ti u pros­to­ri­ji. Sto­ga pri­je kup­nje do­bro is­pi­taj­te sve op­ci­je, pro­uči­te ci­je­ne i ne za­bo­ra­vi­te na po­troš­nju ener­gi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.