Po­ka­zao Pe­tro­vu tko je šef, če­ka se sa­mo tko ula­zi s klu­pe

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - (Lu­ka Ca­par)

Da ne­što ne šti­ma na re­la­ci­ji HDZ – Most ili, kon­kret­ni­je, pre­mi­jer Plen­ko­vić – pred­sjed­nik Sa­bo­ra Pe­trov, bi­lo je jas­no već na ko­me­mo­ra­ci­ji u Ja­se­nov­cu na ko­joj se pr­vi čo­vjek par­la­men­ta ni­je po­ja­vio, već je pos­lao svog iz­as­la­ni­ka, kan­di­da­ta za gra­do­na­čel­ni­ka Za­gre­ba Mar­ka Sla­do­lje­va. Šum u ko­mu­ni­ka­ci­ji nas­ta­vio se iz­ja­va­ma Mos­to­vih zas­tup­ni­ka ka­ko još uvi­jek ne zna­ju ho­će li po­dr­ža­ti mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća, či­ju smje­nu opor­ba tra­ži zbog slu­ča­ja Agro­kor. A on­da je na sjed­ni­ci Vla­de us­li­je­dio po­tez pre­mi­je­ra ko­ji je ma­lo tko oče­ki­vao. Na­kon što ni­su po­dr­ža­li Ma­ri­ća, Plen­ko­vić je smi­je­nio Mos­tov mi­nis­tar­ski tro­jac Špr­lje – Ore­pić – Do­bro­vić i pr­vi put po­ka­zao čvr­stu pre­mi­jer­sku ru­ku. Na­rav­no, te­ško je oče­ki­va­ti da je ri­ječ o is­hi­tre­nom po­te­zu jer Plen­ko­vić je si­gur­no uoči ove od­lu­ke već pri­pre­mio re­zerv­nu va­ri­jan­tu. Tko je u kom­bi­na­ci­ji, tek tre­ba vi­dje­ti, a bez ob­zi­ra na pri­jaš­nje iz­ja­ve ne­kih opor­be­nih čel­ni­ka, kan­di­da­ta ne ne­dos­ta­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.