Opor­ba ru­ši Ma­ri­ća i od­mah tra­ži “Plen­ko­vi­će­vu gla­vu”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Us­pi­je li opor­ba sku­pi­ti 76 ru­ku za ru­še­nje Ma­ri­ća, Plen­ko­vić je po Us­ta­vu du­žan pred­lo­ži­ti no­vog mi­nis­tra ili pod­ni­je­ti os­tav­ku. Pre­mi­je­ro­va os­tav­ka i sa­mim tim i pad Vla­de u tom bi slu­ča­ju bi­li re­al­na op­ci­ja s ob­zi­rom na to da bi gla­so­va­nje po­ka­za­lo da Plen­ko­vić ne­ma ve­ći­nu za ono iza če­ga je stao vr­lo čvr­sto i zbog če­ga je raz­vrg­nuo ko­ali­ci­ju s Mos­tom. Osim to­ga, te­ško je oče­ki­va­ti da bi pod tak­vim okol­nos­ti­ma do­bio pot­po­ru za no­vog mi­nis­tra fi­nan­ci­ja. Ne pod­ne­se li Plen­ko­vić os­tav­ku, opor­ba će vje­ro­jat­no kre­nu­ti u pri­kup­lja­nje pot­pi­sa za opo­ziv či­ta­ve Vla­de. Us­pi­ju li i u to­me, po­čeo bi te­ći 30-dnev­ni us­tav­ni rok u ko­jem bi jed­na ili dru­ga stra­na mo­ra­le oku­pi­ti ve­ći­nu za no­vog man­da­ta­ra. Ne us­pi­je li to ni­ko­me, pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke ras­pus­ti­la bi Sa­bor i ras­pi­sa­la no­ve iz­bo­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.