Ma­rić pre­ži­vi gla­so­va­nje, ali uz pot­po­ru ma­nje od 76 ru­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Ak­tu­al­no -

Mo­gu­ća je i va­ri­jan­ta u ko­joj opor­ba ne bi us­pje­la sku­pi­ti do­volj­no ru­ku za Ma­ri­će­vo ru­še­nje, ali u ko­jem ni mi­nis­tar ne bi do­bio pot­po­ru nat­po­lo­vič­ne ve­ći­ne u Sa­bo­ru. Zna­či­lo bi to da ni opor­ba ni HDZ ne­ma­ju ve­ći­nu. U tom bi slu­ča­ju dalj­nji ras­plet bio uglav­nom u Plen­ko­vi­će­vim ru­ka­ma. Pre­mi­jer bi ta­da mo­gao tak­ti­zi­ra­ti i s gla­so­va­njem o dru­gim važ­nim toč­ka­ma, od ime­no­va­nja no­vog pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra do ime­no­va­nja mi­nis­ta­ra ko­ji će za­mi­je­ni­ti smi­je­nje­ne mos­tov­ce. Za to, na­ime, ni­su pre­dvi­đe­ni ni­kak­vi ro­ko­vi, što bi Plen­ko­vi­ću os­ta­vi­lo mo­guć­nost da ci­je­lu pri­ču od­go­di do pos­li­je lo­kal­nih iz­bo­ra. Ta­da bi po­ten­ci­jal­ni HDZo­vi part­ne­ri mo­gli od­lu­či­ti ho­će li su­dje­lo­va­ti u no­voj par­la­men­tar­noj ve­ći­ni, bez pri­ti­ska iz­bor­ne kam­pa­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.