30.000

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

nes­ta­lih Ar­gen­tin­ske maj­ke sa Svi­banj­skog tr­ga (Ma­dres de la Pla­za de Mayo) u Bu­enos Ai­re­su su­tra obi­lje­ža­va­ju 40. go­diš­nji­cu os­nut­ka. Sku­pi­na je os­no­va­na 30. trav­nja 1977. ka­da se 14 že­na oku­pi­lo na pro­s­vje­du pro­tiv voj­ne hun­te ko­ja je go­di­nu pri­je doš­la na vlast dr­žav­nim uda­rom. Maj­ke tra­že od­go­vo­re na pi­ta­nje što se do­go­di­lo nji­ho­voj dje­ci, nes­ta­loj ti­je­kom vla­da­vi­ne bru­tal­ne ar­gen­tin­ske voj­ne hun­te. Maj­ke tra­ga­ju za vi­še od 30 ti­su­ća si­no­va i kće­ri nes­ta­lim u su­ko­bi­ma hun­te s li­je­vim ge­ril­ci­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.