Po­li­ci­ja spri­je­či­la dva na­pa­da u jed­nom da­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Bri­tan­ska po­li­ci­ja u pe­tak je obja­vi­la ka­ko je dan ra­ni­je spri­je­či­la te­ro­ris­tič­ki čin u Lon­do­nu u ak­ci­ji u ko­joj je us­tri­je­lje­na jed­na že­na, što je bi­la dru­ga ve­li­ka ope­ra­ci­ja u bri­tan­skoj pri­jes­tol­ni­ci u raz­ma­ku od ne­ko­li­ko sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.