IVAN VRDOLJAK Gr­mo­ja bun­ca, glu­post su pri­če da HDZ s HNS-om mje­se­ci­ma pri­pre­ma par­la­men­tar­nu ve­ći­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Šef HNS-a ka­že da ne za­zi­va vla­du na­ci­onal­nog je­dins­tva, ali i da vla­da na­ci­onal­nog je­dins­tva to ne bi bi­la bez SDP-a Pred­sjed­nik HNS-a vje­ro­jat­no je je­dan od naj­tra­že­ni­jih lju­di u Sa­bo­ru. Stran­ka mu u par­la­men­tu ima de­vet zas­tup­ni­ka i u si­tu­aci­ji ka­da je iz Vla­de iz­le­tio Most, je­di­no bi HNS mo­gao pre­mi­je­ru An­dre­ju Plen­ko­vi­ću ga­ran­ti­ra­ti sta­bil­nu ve­ći­nu. Tak­ve gla­si­ne su i ja­če jer je pri­mjet­no da se HNS zad­njih mje­se­ci po­pri­lič­no dis­tan­ci­ra od SDP-a. Ni­su pot­pi­sa­li SDP-ovu Dek­la­ra­ci­ju o do­brom druš­tvu, a u ne­ko­li­ko ključ­nih gra­do­va na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma, po­put Ri­je­ke i Du­brov­ni­ka, kon­ku­ren­ci­ja su. Ka­ko gle­da na te in­si­nu­aci­je, ho­će li spa­ša­va­ti HDZ i kak­ve će po­te­ze vu­ći idu­ćih da­na, pi­ta­li smo še­fa HNS-a Iva­na Vr­do­lja­ka.

Ni­ko­la Gr­mo­ja ka­že da je HDZ već mje­se­ci­ma s HNS-om pri­pre­mao no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu. Što ka­že­te na te op­tuž­be?

To su no­tor­ne glu­pos­ti i bun­ca­nje Pe­trov­lje­va tr­bu­hoz­bor­ca. Na­še gla­sa­nje za smje­nu Pe­tro­va ni­je po­dr­ška HDZ-u, već us­kra­ći­va­nje po­vje­re­nja pred­sjed­ni­ku Sa­bo­ra ko­ji je dva pu­ta po­dr­žao mi­nis­tra Ma­ri­ća, po­dr­žao je i mi­nis­tra pla­gi­ja­to­ra Ba­ri­ši­ća i za­us­ta­vio ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu. Od­go­vor­nost za ovu si­tu­aci­ju no­se oba part­ne­ra ko­ali­ci­je ka­osa!

Gr­mo­ja je u pra­vu ka­da ka­že da HNS-ov ka­dar HDZ ni­je mi­cao ka­da je do­šao na vlast iz jav­nih po­du­ze­ća.

Pod­sje­ćam, HDZ i Most su dvi­je go­di­ne na vlas­ti i mo­gli su ih smi­je­ni­ti X pu­ta. Ho­će­te re­ći da ih Ka­ra­mar­ko ni­je smi­je­nio za­to da bi se sad s na­ma Plen­ko­vić do­go­va­rao? Jef­tin i de­gu­tan­tan po­pu­li­zam.

Ka­ko gle­da­te na po­tez mi­nis­tra unu­tar­njih pos­lo­va Ore­pi­ća, sa­da biv­šeg, ko­ji prak­tič­ki po­zi­va na­rod na uli­cu zbog Plen­ko­vi­će­va po­te­za?

Ore­pi­će­va je iz­ja­va ne­vje­ro­jat­na i iz­u­zet­no opas­na. Ne mis­li valj­da da bi lju­di tre­ba­li iz­i­ći na uli­ce za­to što je smi­je­njen ne­ki mi­nis­tar? Po tak­vim iz­ja­va­ma vi­di se ko­li­či­na nez­na­nja, opas­nog po­pu­liz­ma i neo­d­go­vor­nos­ti. Mis­lim da ni je­dan mi­nis­tar na svi­je­tu, po­go­to­vo mi­nis­tar po­li­ci­je, na tak­vo što ni­je ni po­mis­lio, a ka­mo­li to re­kao. Straš­no.

Vje­ru­je­te li Mos­tu ka­da ka­že da u slu­ča­ju Agro­ko­ra ima kri­mi­na­la i da se ne­ko­ga oči­to šti­ti?

Ne­mam ja što vje­ro­va­ti ili ne ka­da se na­la­zi­mo u si­tu­aci­ji u ko­joj je ci­je­la Hr­vat­ska ta­lac od­no­sa ko­ali­ci­je ka­osa Mos­ta i HDZ-a. Pos­to­je nad­lež­na ti­je­la ko­ja pri­ču mo­ra­ju is­tra­ži­ti i tek ta­da, kao od­go­vor­ni li­be­ral, mo­gu da­ti su­vi­sao stav. Stal­no po­nav­ljam, ni- smo svi is­ti i ja ne­ću bi­ti od onih ko­ji sta­vo­ve stva­ra na te­me­lju al­ter­na­tiv­nih či­nje­ni­ca i in­di­ci­ja.

Ka­ko će­te gla­sa­ti u Sa­bo­ru ve­za­no uz mi­nis­tra Ma­ri­ća i mo­že­te li ga­ran­ti­ra­ti da će svi HNS-ovi zas­tup­ni­ci do­ći u sa­bor­ni­cu na gla­sa­nje o to­me?

Gla­su­je­mo za opo­ziv HDZ-ova mi­nis­tra Ma­ri­ća, HDZ-ove mi­nis­tri­ce Da­lić i Mos­to­va pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra Pe­tro­va jer je to je­di­no lo­gič­no iz ku­ta opo­zi­ci­je. Mi­nis­tar Ma­rić mo­ra oti­ći zbog iz­ja­ve da je u Agro­ko­ru sve u re­du. S ob­zi­rom na to da je pro­ma­šio naj­ve­ću fi­nan­cij­sku kri­zu u Hr­vat­skoj, mo­ra oti­ći iz Vla­de.

Je li Ma­ri­ćev kri­men sa­mo to što je re­kao da je u Agro­ko­ru sve u re­du. Je li pro­ble­ma­tič­na i či­nje­ni­ca da je do­bio pov­la­šte­ni kre­dit HPB-a dok je bio šef Nad­zor­nog od­bo­ra te ban­ke?

Su­dim ga po ra­du kao mi­nis­tra, a ta iz­ja­va od 26. si­ječ­nja do­volj­na je za od­la­zak! Pov­la­šte­ni kre­dit sa­mo je još je­dan u ni­zu raz­lo­ga.

Pos­to­ji li op­ci­ja da bu­de­te suz­dr­ža­ni pri gla­sa­nju?

Ne.

A mo­že­te li ga­ran­ti­ra­ti da će svi va­ši zas­tup­ni­ci bi­ti u sa­bor­ni­ci na gla­sa­nju o HDZ-ov­cu Gor­da­nu Jan­dro­ko­vi­ću i da ne­će bi­ti ‘kre­ativ­nih’?

Ne­će bi­ti ‘kre­ativ­nih’, svi će bi­ti u sa­bor­ni­ci i gla­sa­ti pro­tiv HDZ-ova kan­di­da­ta za še­fa Sa­bo­ra.

Tre­ba li se si­tu­aci­ja ve­za­na uz no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu zna­ti pri­je lo­kal­nih iz­bo­ra i bi li sve su­prot­no to­mu bi­la iz­bor­na pre­va­ra bi­ra­ča?

Za no­vu sa­bor­sku ve­ći­nu naj­od­go­vor­ni­ji je pred­sjed­nik Vla­de Plen­ko­vić. Oče­ku­jem da je po­ka­že pri iz­bo­ru pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra, zna­či pri­je lo­kal­nih iz­bo­ra. Po­nav­ljam, na nas ne tre­ba ra­ču­na­ti.

Mis­li­te li da je ovo što Plen­ko­vić či­ni u re­du ili da bi bi­lo naj­po­šte­ni­je ići na no­ve iz­bo­re i man­dat vra­ti­ti gra­đa­ni­ma?

Ako ne­ma ve­ći­nu, pre­uzeo je od­go­vor­nost za­jed­no s Mos­tom za tre­će iz­bo­re u 18 mje­se­ci i des­ta­bi­li­za­ci­ju dr­ža­ve u si­tu­aci­ji u ko­joj je­smo, u kri­zi i sa Slovenijom i u

‘MA­RIĆ MO­RA OTI­ĆI’ Pro­ma­šio je naj­ve­ću fi­nan­cij­sku kri­zu, za od­la­zak je do­volj­na iz­ja­va od 26. si­ječ­nja da je u Agro­ko­ru sve u re­du ‘SPA­ŠA­VA­NJE PE­TRO­VA’ Po­zi­vam SDP da ne da­je po­vje­re­nje Pe­tro­vu ko­ji je dva pu­ta po­dr­žao Ma­ri­ća, jed­nom Ba­ri­ši­ća, a 2015. bla­tio i SDP i HNS Šef HNS-a za­sad ne nu­di od­go­vor na pi­ta­nje ho­će li HNS na no­ve iz­bo­re s IDS-om, ali bez SDP-a

kri­zi s Agro­ko­rom.

Vje­ru­je­te li Plen­ko­vi­ću da ima no­vu ve­ći­nu ili ble­fi­ra. Jer ako ne­će­te vi bi­ti dio no­ve ve­ći­ne, ako ne­će HSS ni IDS, ka­ko ka­žu, pa tko on­da ho­će?

Ta od­go­vor­nost je na Plen­ko­vi­ću i gra­đa­ni će zna­ti ko­ga na iz­bo­ri­ma tre­ba kaz­ni­ti.

Us­pi­je li Plen­ko­vić skle­pa­ti ve­ći­nu, ho­će li bi­ti du­gog vi­je­ka, mis­li­te li da se i s ja­ko tan­kom ve­ći­nom mo­že lak­še ne­go s Mos­tom?

Ve­ći­na od sa­mo ne­ko­li­ko sa­bor­skih man­da­ta ne ga­ran­ti­ra sta­bil­nost i ga­ran­ci­ju pro­ved­be re­for­m­skih pa­ke­ta na ko­ji­ma su do­bi­li iz­bo­re ni­ti će rej­tin­ške agen­ci­je gle­da­ti bla­go­nak­lo­no na to. Rej­ting dr­ža­ve se iz­rav­no odra­ža­va na gra­đa­ne i gos­po­dar­stvo. Na­ža­lost, iz­gled­ni su no­vi iz­bo­ri, no­vi tro­šak za po­rez­ne obvez­ni­ke i no­va nes­ta­bil­nost po­li­tič­kog i gos­po­dar­skog sus­ta­va. Ta­kav sce­na­rij u tre­nut­ku ka­osa s blo­ki­ra­nim lju­di­ma di­ljem Hr­vat­ske i kri­zi u Agro­ko­ru je do­is­ta opa­san i za nje­ga su od­go­vor­ni HDZ i Most!

Spo­mi­nja­li ste vla­du na­ci­onal­nog je­dins­tva. Bi li vam bi­lo pri­hvat­lji­vo da ta po­ten­ci­jal­na vla­da bu­de bez SDP-a, a re­ci­mo da je u njoj HNS, IDS, HSS?

To sam spo­me­nuo is­klju­či­vo kao jed­nu od mo­guć­nos­ti, a ne kao ne­što što za­zi­va­mo. Vla­da na­ci­onal­nog je­dins­tva ni­je vla­da na­ci­onal­nog je­dins­tva bez SDP-a.

Čes­to ra­di­te is­tra­ži­va­nja. Ima­te li re­zul­ta­te ka­ko bi uop­će va­še bi­rač­ko ti­je­lo re­agi­ra­lo da ode­te u Vla­du s HDZ-om?

Na­ša su du­bin­ska is­tra­ži­va­nja in­ter­na.

Što mis­li­te o pres­la­ga­nju ko­je pred­la­že šef HSS-a Kre­šo Be­ljak, da se oku­pe sve stran­ke pro­tiv HDZ-a i da bu­du no­va ve­ći­na?

Ne pres­la­gu­je­mo ni s Mos­tom ni s HDZ-om. Zar mis­li­te da bi­smo kao li­be­ra­li mo­gli ko­ali­ra­ti s Mos­tom na­kon što je dva pu­ta po­dr­žao Ma­ri­ća, na­kon što je po­dr­žao mi­nis­tra pla­gi­ja­to­ra i za­us­ta­vio ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu?

Do­đe li do no­vih iz­bo­ra, je­su li toč­ne in­for­ma­ci­je da će HNS na njih s IDS-om, ne vi­še s SDP-om?

Hi­po­tet­sko pi­ta­nje na ko­je u ovom tre­nut­ku ne mo­gu od­go­vo­ri­ti. Pot­pu­no je jas­no da je IDS pri­rod­ni part­ner iz obi­te­lji li­be­ra­la ko­ji za­go­va­ra otvo­re­nu i to­le­rant­nu Hr­vat­sku u ko­joj svat­ko ima jed­na­ku šan­su za sre­ću.

SDP je stao na stra­nu Bo­že Pe­tro­va i do­nio od­lu­ku da ga ne­će ru­ši­ti u Sa­bo­ru. Kao to ko­men­ti­ra­te, za­što SDP po­ma­že Mos­tu?

U me­di­ji­ma kru­že in­for­ma­ci­je o raz­nim sce­na­ri­ji­ma pa i o mol­bi da se spa­si Pe­tro­va na funk­ci­ji pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra. Po­zi­vam SDP da ne da­je po­vje­re­nje Pe­tro­vu ko­ji je dva pu­ta po­dr­žao Ma­ri­ća, jed­nom Ba­ri­ši­ća, bla­tio SDP i HNS u pre­go­vo­ri­ma 2015. i za­us­ta­vio s Ka­ra­mar­kom ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu iz ide­olo­ških raz­lo­ga.

No­vi iz­bo­ri Pred­sjed­nik HNS-a sma­tra da je ta­kav sce­na­rij iz­gle­dan

ČAGALJ/PIXSELL IVO

Kan­di­dat za gra­do­na­čel­ni­ka Spli­ta pred­sta­vio plan ra­zvo­ja od 14 mi­li­jar­di ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.