No­vi spo­me­nik žr­tva­ma đa­ko­vač­kog križ­nog pu­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Na ko­me­mo­ra­ci­ji za žr­tve đa­ko­vač­ko­ga križ­nog pu­ta u se­lu Ru­še­vu po­sve­ćen je te­melj­ni ka­men za bu­du­ći spo­me­nik na ma­sov­noj grob­ni­ci. Ri­ječ je o žr­tva­ma par­ti­za­na iz 1945. Pret­pos­tav­lja se da je u grob­ni­ci 200 do 500 ti­je­la. Zna­ju se 64 ime­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.