Ne­ma pro­mje­ne granica, a Al­ban­ci­ma ve­ća auto­no­mi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Makedonija će os­ta­ti je­dins­tve­na, me­đu­tim, zbog pa­siv­ne po­li­ti­ke ko­ju pre­ma toj zem­lji vo­de EU i SAD, et­nič­ke po­dje­le pos­tat će sve dub­lje. Al­ban­ci, ko­ji su se sa­da uje­di­ni­li vi­še ne­go ika­da, do­bit će još ve­ću auto­no­mi­ju, svoj grb i him­nu, dok će al­ban­ski je­zik pos­ta­ti dru­gi služ­be­ni je­zik u Ma­ke­do­ni­ji. Si­gur­no je da će Makedonija i da­lje ži­vje­ti u tur­bu­lent­nim si­tu­aci­ja­ma, ne zbog nes­noš­lji­vos­ti Al­ba­na­ca i Ma­ke­do­na­ca, već zbog nad­me­ta­nja Ru­si­je i SAD-a na po­dru­čju Bal­ka­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.