Sla­von­ka Sha­na­el­le Pet­ty je no­va Miss Uni­ver­se Hr­vat­ske

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (mc)

Ima 19 go­di­na, ma­ma joj je Hr­va­ti­ca, a ta­ta Ame­ri­ka­nac, san joj je ra­di­ti u NASA-i, a uz hr­vat­ski je­zik go­vo­ri i špa­njol­ski i en­gle­ski Hr­vat­ska na svjet­skom iz­bo­ru za Miss Uni­ver­se do­sad ni­je ni­za­la us­pje­he, no to mo­žda pro­mi­je­ni no­va Miss Uni­ver­se Hr­vat­ske, Sha­na­el­le Pet­ty, 19-go­diš­nja­ki­nja vi­so­ka 185 cm iz Sla­von­skog Bro­da. Osim ti­tu­le miss po­ni­je­la je i naslov Miss sim­pa­tič­nos­ti, a to je pot­kri­je­pi­la i sim­pa­tič­nim iz­ja­va­ma: “Mo­ja naj­ve­ća ma­na je to što se ne mo­gu pro­bu­di­ti ni uza šest alar­ma”, na hr­vat­skom je­zi­ku ko­ji joj ni­je ma­te­rin­ski. Na­ime, maj­ka joj je Hr­va­ti­ca, a otac Ame­ri­ka­nac pa je Sha­na­el­le do­sad ži­vje­la u vi­še od de­set ze­ma­lja. Ina­če, no­va miss go­vo­ri en­gle­ski i špa­njol­ski je­zik, za­vr­ši­la je Ter­ry San­ford Hig­h­s­c­ho­ol u SAD-u. U slo­bod­no vri­je­me uži­va u ku­ha­nju, a obo­ža­va cr­ta­ti i ši­va­ti, lu­da je za glaz­bom i od dje­tinj­stva svi­ra kla­vir, a san joj je jed­nog da­na ra­di­ti u NASA-i jer je za­ni­ma is­tra­ži­va­nje sve­mi­ra. Pra­ti­lje no­vo­iza­bra­ne Miss Uni­ver­se Hr­vat­ske 2017. su Ele­na Jung iz Vod­nja­na i Ma­ri­ja­na Jo­si­po­vić iz Osi­je­ka.

Sves­tra­na Do­sad je ži­vje­la u de­set ze­ma­lja jer joj ta­ta ra­di u voj­s­ci, a vo­li ku­ha­ti i svi­ra kla­vir

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.