Pla­vi ras­tu­ra­ju bez Sam­mi­ra

Ju­nak pla­vih bio je Amer Go­jak, ko­ji je pos­ti­gao če­ti­ri po­got­ka. Sam­mir ni­je dva da­na tre­ni­rao zbog le­đa, Ol­mu sam dao pri­li­ku is­pred Ćo­ri­ća – ka­zao je pak Pe­tev

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net

Ni­je ovo bi­la iz­vr­s­na par­ti­ja, ali je bi­la so­lid­na, ne mo­gu do kra­ja bi­ti za­do­vo­ljan ni na­kon 6:0, po­ru­čio je tre­ner Di­na­ma Ivaj­lo Pe­tev Pu­no to­ga nam je is­pri­čao Ivaj­lo Pe­tev dan pri­je utak­mi­ce s Ci­ba­li­jom, a na­kon dva uzas­top­na po­ra­za s ko­ji­ma su pla­vi iz­gu­bi­li objek­tiv­ne šan­se za osva­ja­nje nas­lo­va pr­va­ka. Ni­je bu­gar­ski struč­njak bio za­do­vo­ljan pris­tu­pom, ni­je ni s ne­kim svo­jim igra­či­ma, pa je naj­a­vio da će­mo već u su­bot­njem sra­zu s Ci­ba­li­jom vi­dje­ti kak­ve će pro­mje­ne na­pra­vi­ti, da vi­še ne­će ro­bo­va­ti ime­ni­ma igra­ča, već da će igra­ti oni kod ko­jih osje­ti žar i že­lju. Što je naj­a­vio, to je i uči­nio. Ceh je pla­tio Sam­mir ko­ji se ni­je na­šao ni na klu­pi, nje­go­va rav­no­duš­nost pre­ma sve­mu što se do­ga­đa oko nje­ga ne svi­đa se ni­ko­me, a naj­ma­nje tre­ne­ru. Bio oz­li­je­đen ili ne (u Ko­priv­ni­ci se pri­mio za le­đa), mo­rat će se po­tru­di­ti da se vra­ti u mom­čad. - Imao je pro­ble­ma s le­đi­ma i dva da­na ni­je tre­ni­rao – krat­ko je objas­nio Pe­tev.

An­to­lić za­bio gla­vom

Na klu­pi je za­vr­šio An­te Ćo­rić ko­jem su druš­tvo ra­di­li Vin­ko Sol­do, Fi­lip Ure­mo­vić, Pa­vić, Gu­il­her­me, ali i po­vrat­nik u ka­dar za utak­mi­cu, Pa­ulo Mac­ha­do ko­jem za oko mje­sec da­na is­ti­če ugo­vor s pla­vi­ma i u zad­nje vri­je­me Pe­tev ga ni­je stav­ljao u kon­ku­ren­ci­ju. – Ćo­rić? Od­lu­čio sam da­ti pri­li­ku Ol­mu, ja­ko do­bro ra­di na tre­nin­zi­ma, a do­bio je naj­ma­nje pri­li­ka – objas­nio je tre­ner Di­na­ma. Zbog oz­lje­da iz­os­ta­li su li­je­vi be­ko­vi, Pi­va­rić i So­sa, pa je ‘Ka­ti­ca za sve’ opet bio Ma­rio Ši­tum. Deč­ko je bio des­no i li­je­vo kri­lo, des­ni bek, a sad ga eto i na li­je­vom be­ku, i to je odra­dio pri­lič­no do­bro. Sa sas­ta­vom se ma­lo ša­lio i gos­tu­ju­ći tre­ner, ne­ka­daš­nji igrač Di­na­ma Mla­den Bar­to­lo­vić izo- sta­vio je Vi­ta­ića, Ba­šu, Čulj­ka, To­ma­še­vi­ća, Pe­tra i Ma­ti­ju Mi­ši­ća. U tak­vom od­no­su sna­ga Di­na­mo je bio ra­zi­gran, Pe­tev je na­šao sas­tav ko­ji se tru­dio i to je već u pr­vom po­lu­vre­me­nu na­pla­tio. Go­jak je dva­put gla­vom ma­ti­rao vra­ta­ra Šu­ba­ri­ća, a So­uda­ni je sa 16 me­ta­ra po­go­dio su­prot­ni kut, pa je i ka­pe­tan An­to­lić za­bio gla­vom što je pri­lič­no ri­jet­ko. Mo­gli su pla­vi još dos­ta to­ga za­bi­ti, ali i s 4:0 na po­lu­vre­me­nu mo­gli su bi­ti još ka­ko za­do­volj­ni. Oči­to su i bi­li za­do­volj­ni jer u nas­tav­ku vi­še ni­su bi­li ta­ko ra­zi­gra­ni iako su bi­li da­le­ko bo­lji i ima­li niz pri­li­ka za po­got­ke, a us­pio je za­bi­ti sa­mo Go­jak i to no­va dva po­got­ka. Deč­ko je ju­čer za­bio če­ti­ri ko­ma­da, pa je Ci­ba­lia te­ško stra­da­la, a po pri­li­ka­ma za po­got­ke ko­je su pla­vi stvo­ri­li Vin­kov­ča­ni su još do­bro i proš­li. A sje­ti­mo se, ta Ci­ba­lia je na­mu­či­la pla­ve i da So­uda­ni ni­je pre­va­rio su­ca Ba­ti­ni­ća ko­ji je do­su­dio je­da­na­es­te­rac za pla­ve, Di­na­mo u toj utak­mi­ci ne bi po­bi­je­dio. Do­du­še, Pe­tev se ne smi­je za­va­ra­va­ti ovom vi­so­kom po­bje­dom, Ci­ba­lia je ipak ja­ko sla­ba, a Bar­to­lo­vić je još i ču­vao dio svo­jih udar­nih igra­ča oči­to zna­ju­ći da ne­ma što tra­ži­ti pro­tiv objek­tiv­no pu­no ja­čeg Di­na­ma. – Ne mo­gu re­ći da smo se ne­če­mu pre­vi­še na­da­li u ovoj utak­mi­ci iako nam je pris­tup u pr­vom di­je­lu bio slab, bez vo­lje i že­lje. Ne­ki mi igra­či ima­ju dva kar­to­na, bi­lo mi je ri­zič­no sta­vi­ti ih jer na­ma je važ­ni­ja utak­mi­ca sa Spli­tom ko­ja nam sli­je­di. Igra­li su nam ne­ki ju­ni­ori, na­ža­lost ima­li su gor­ko kr­šte­nje. Dok ima na­de za os­ta­nak mi će­mo se bo­ri­ti – ka­zao je tre­ner Ci­ba­li­je Mla­den Bar­to­lo­vić.

Pe­tev za­do­vo­ljan pris­tu­pom

Pe­tev je us­pio u na­mje­ri da pro­bu­di mom­čad. - Do­bio sam re­ak­ci­ju igra­ča i to je do­bro. Ni­je ovo bi­la iz­vr­s­na par­ti­ja, ali je bi­la so­lid­na, ne mo­gu do kra­ja bi­ti za­do­vo­ljan ni na­kon 6:0. Od­lu­čio sam se na ne­ke pro­mje­ne, imam 23 igra­ča a u pr­vens­tvu u ne­kom tre­nut­ku svi ima­ju pri­li­ku, ovi ko­ji su uš­li svo­je su pri­li­ke is­ko­ris­ti­li. I je­di­ni put do pr­ve mom­ča­di bit će sa­mo rad i po­na­ša­nje. Pris­tup je bio do­bar, kad že­liš po­bje­đi­va­ti pr­vo što mo­raš ima­ti je že­lja da se žr­tvu­ješ da dres Di­na­ma i za se­be – ka­zao je Pe­tev i po­hva­lio Go­ja­ka: - Ve­li­ka je stvar za­bi­ti če­ti­ri go­la na utak­mi­ci, to je pri­ča sa­ma za se­be.

sa­da ima So­uda­ni, to­li­ko ih je pos­ti­gao u 25 nas­tu­pa i naj­bo­lji je stri­je­lac pla­vih u li­gi. Ho­džić za­os­ta­je je­dan gol, on ih je za­bio 12 Amer Go­jak bio je fan­tas­ti­čan pro­tiv Ci­ba­li­je, za­bio je čak če­ti­ri po­got­ka. Do ju­čer je za­bio sa­mo je­dan gol za Di­na­mo u 33 nas­tu­pa

Zrač­ni du­el Atra­ka­ti­van skok di­na­mov­ca Sc­hil­den­fel­da i igra­ča Ci­ba­li­je Ke­le­za

Sje­tli­li se Tu­ri­ne Na­vi­ja­či u Mak­si­mi­ru ima­li su šal po­koj­nog Iva­na Tu­ri­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.