Bo­ja­no­vi Wi­zar­d­si iz­ba­ci­li ne­ugod­ne Spa­hi­ji­ne Hawk­se

Bo­jan: Kon­ku­ri­ra­mo za ve­li­ke stva­ri u do­igra­va­nju i to je gušt

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

Igram uz jed­nog od naj­bo­ljih ra­zi­gra­va­ča NBA li­ge, a to zna­či da ću ima­ti dos­ta otvo­re­nih šu­te­va – sre­tan je Bo­jan Bog­da­no­vić

Wa­shin­g­ton Wi­zar­d­si Bo­ja­na Bog­da­no­vi­ća pro­bi­li su se u dru­gi krug NBA do­igra­va­nja, i to na ra­čun Atlan­te u ko­joj je nje­gov biv­ši tre­ner iz Fe­ner­bah­cea Ne­ven Spa­hi­ja po­moć­ni tre­ner. Na­kon što je mom­čad iz glav­no­ga ame­rič­ko­ga gra­da po­ve­la s 2-0, Atlan­ta je iz­jed­na­či­la na 2-2, a ključ­nu, če­t­vr­tu po­bje­du Wi­zar­d­si su iz­bo­ri­li na ame­rič­kom ju­gu. U šes­toj utak­mi­ci če­t­vr­t­fi­na­la Is­toč­ne kon­fe­ren­ci­je, Wa­shin­g­ton je sla­vio uvjer­ljivh 115:99, naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći ra­zi­gra­va­ču Joh­nu Wal­lu ko­ji je 19 od svo­ja 42 ko­ša pos­ti­gao u po­s­ljed­njoj če­t­vr­ti­ni. Kao i obič­no, Wal­lu je i ovaj put na­ju­čin­ko­vi­ti­ji su­rad­nik bio bra­nič-šu­ter Brad­ley Be­al ko­ji je pos­ti­gao 31 koš iz 17 šu­te­va iz igre.

Mos­ta­rac u do­broj for­mi

Sve­ukup­no, njih dvo­ji­ca pos­ti­gli su 73 od 115 ko­še­va svo­je mom­ča­di is­ka­zav­ši se još jed­nom kao je­dan od naj­u­bo­ji­ti­jih bra­nič­kih pa­ro­va u NBA li­gi. Pro­bo­ju Wi­zar­d­sa me­đu osam naj­bo­ljih mom­ča­di li­ge pri­po­mo­gao je i po­naj­bo­lji hr­vat­ski ko­šar­kaš Bo­jan Bog­da­no­vić ko­ji je u 25 mi­nu­ta pro­ve­de­nih na par­ke­tu pos­ti­gao 10 ko­še­va (dvi­je tri­ce), uz dva sko­ka te po jed­nu osvo­je­nu lop­tu i blo­ka­du. – Dra­go mi je da sam dos­pio u mom­čad ko­ja će kon­ku­ri­ra­ti za ve­li­ke stva­ri u do­igra­va­nju, a Was- hin­g­ton sva­ka­ko ho­će. Ov­dje sam uz jed­nog od naj­bo­ljih ra­zi­gra­va­ča NBA li­ge, a to zna­či da ću ima­ti dos­ta otvo­re­nih šu­te­va – ka­zao je Bog­da­no­vić, ko­ji vr­lo čes­to iz­ra­ža­va div­lje­nje pre­ma svom vo­de­ćem su­igra­ču. Jer, John Wall u do­igra­va­nju igra još bo­lje. Ti­je­kom os­nov­nog di­je­la se­zo­ne Wall je pos­ti­zao 23,1 koš, a u do­igra­va­nju pro­sječ­no uba­cu­je 29,5 ko­še­va. Tri­ce je ta­da šu­ti­rao 33-pos­tot­nom us­pješ­noš­ću, a sa­da je taj pos­to­tak po­vi­sio na 47 pos­to.

Bos­ton če­ka Wi­zar­d­se

A pre­pre­ka Wi­zar­d­si­ma, i to vr­lo vi­so­ka, na pu­tu pre­ma fi­na­lu Is­toč­ne kon­fe­ren­ci­je bit će Bos­ton Cel­tic­si ko­ji su se­ri­ju s Bul­l­si­ma okon­ča­li u Chi­ca­gu po­bi­je­div­ši uvjer­lji­vo u šes­toj utak­mi­ci – 105:83. Za ko­nač­nih 4-2, Kel­ti su mo­ra­li iz­ves­ti što nit­ko još ni­je iz­veo u do­igra­va­nju na Is­to­ku, us­pje­li su pre­okre­nu­ti po­čet­nih 0-2 ko­je su Bul­l­si stek­li u Bos­to­nu. No, za tak­vo otva­ra­nje zas­luž­na je bi­la i vi­ša si­la ko­ja je u pro­met­noj ne­sre­ći od­ni­je­la ži­vot ses­tre naj­bo­ljeg igra­ča Cel­tic­sa Isi­aha Tho­ma­sa. No, ti­je­kom raz­dob­lja ža­lje­nja Kel­ti su to­li­ko oja­ča­li da su iz­bo­ri­li če­ti­ri uzas­top­ne po­bje­de. Ključ­na je, ka­žu, bi­la po­bje­da u tre­ćoj utak­mi­ci, pr­voj u Chi­ca­gu, uoči ko­je se igra­či­ma obra­tio i le­gen­dar­ni Ke­vin Gar­nett. A sto­žer­ni igrač nas­lo­va ko­ji je Bos­ton osvo­jio 2008. go­di­ne po­ru­čio je svo­jim na­s­ljed­ni­ci­ma da mo­ra­ju igra­ti s po­no­som Cel­tic­sa, ali i za obi­telj Tho­mas.

Igraj­te s po­no­som Cel­tic­sa, ali i za obi­telj Tho­mas ko­ja je pro­ži­vje­la tra­ge­di­ju

REUTERS/PIXSELL

Bo­jan uži­va igra­ju­ći u do­igra­va­nju NBA li­ge

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.