ME­ĐI­MUR­SKA ŽU­PA­NI­JA

Na­jus­pješ­ni­ja hr­vat­ska žu­pa­ni­ja da­nas sla­vi svoj dan, a nje­zin žu­pan Ma­ti­ja Po­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

SMANJEN DUG

Naj­ve­ći po­ka­za­telj us­pješ­nog man­da­ta jest taj da smo pri­je če­ti­ri go­di­ne nas­li­je­di­li dug u Žu­pa­nij­skom pro­ra­ču­nu od 35,4 mi­li­ju­na ku­na, dok je da­nas smanjen na 12,3 mi­li­ju­na ku­na.

Ma­ti­ja Po­sa­vec: Me­đi­mu­rje ima pre­dis­po­zi­ci­je da u ši­roj re­gi­ji ze­ma­lja Slo­ve­ni­je, Hr­vat­ske, Aus­tri­je i Ma­đar­ske bu­de pra­vi li­der

NEDJELJA, 30. TRAV­NJA 2017.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.