PLEN­KO­VIĆ KAO PRE­MI­JER KO­JI RJE­ŠA­VA PRO­BLE­ME I IDE DA­LJE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - To­mis­lav Kras­nec

Pos­to­ji jed­no trik-pi­ta­nje ko­je sam kao no­vi­nar, že­le­ći is­pi­ta­ti re­ak­ci­ju, pos­tav­ljao biv­šem pre­mi­je­ru Zo­ra­nu Mi­la­no­vi­ću dok mu je vlast već kli­zi­la iz ru­ku: ho­će­mo li Vas opet vi­dje­ti ov­dje na sum­mi­tu ili Vam je ovo po­s­ljed­nji put da pred­stav­lja­te Hr­vat­sku u Eu­rop­skom vi­je­ću? Do­du­še, pi­tao sam Mi­la­no­vi­ća is­to pi­ta­nje ne­ko­li­ko pu­ta, do­volj­no pu­no da je ko­nač­no (na od­la­sku sa sum­mi­ta ko­ji mu je za­is­ta bio zad­nji) uz osmi­jeh pri­mi­je­tio: “To me sva­ki put pi­ta­te”. Proš­lo mi je ju­čer kroz gla­vu to pi­ta­nje, tre­bam li ga pos­ta­vi­ti An­dre­ju Plen­ko­vi­ću, pa da vi­dim iz od­go­vo­ra mo­ta li mu se po gla­vi po­mi­sao da mo­žda ne­će još du­go bi­ti pre­mi­jer. Ali, Plen­ko­vić je do­šao u Bruxel­les os­tav­lja­ju­ći do­jam da ima pod kon­tro­lom ovu kri­zu ko­ja po­tre­sa nje­go­vu Vla­du, a oti­šao je si­noć za Za­greb s još po­ja­ča­ni­jim tak­vim doj­mom. Upi­sao je jed­nu ma­lu po­bje­du. Či­ni se da je us­pio ri­je­ši­ti pro­blem s gu­žva­ma na slo­ven­skoj gra­ni­ci. Već slje­de­ći tje­dan, u Sa­bo­ru, mo­gli bi ga sus­ti­ći po­ra­zi, ali Plen­ko­vić je tje­dan za­vr­šio ma­lom po­bje­dom. Pri­ka­zao se kao pre­mi­jer ko­ji rje­ša­va pro­ble­me. Do­go­vo­rio je rje­še­nje za glat­ku pri­mje­nu no­ve europ­ske ured­be na slo­ven­sko-hr­vat­skoj gra­ni­ci (do­go­vo­rio ga je, tek će­mo vi­dje­ti ka­ko to iz­gle­da u prak­si), a po­bjed­nič­ki se osje­ćao i oko ma­ne­vra ko­ji je iz­veo s Mos­tom. Ma što mis­li­li o pos­lo­va­nju Agro­ko­ra i ulo­zi Zdrav­ka Ma­ri­ća u nje­mu, pre­mi­je­rov ar­gu­ment da su fa­ul, dos­to­jan cr­ve­nog kar­to­na, po­či­ni­li Mos­to­vi mi­nis­tri – i to po­žu­ri­li po­či­ni­ti pri­je no što će Ma­rić u Sa­bo­ru tek ste­ći pri­li­ku obra­ni­ti se od op­tuž­bi da je on taj ko­ji je po­či­nio fa­ul – pot­pu­no je na mjes­tu. Vla­da ni­je dje­čja igra, gdje jed­ni glu­me ka­ubo­je, dru­gi in­di­jan­ce, pa se tu­ku me­đu­sob­no, ne­go iz­vr­š­no ti­je­lo ko­je ra­di kon­sen­zu­al­no i ko­le­gi­jal­no. Onog tre­na kad se to iz­gu­bi, to se mo­ra ri­je­ši­ti. Plen­ko­vić je ju­čer u Bruxel­le­su pri­lič­no uvjer­lji­vo objas­nio za­što je to mo­rao uči­ni­ti. To se, na­rav­no, već su­tra mo­že pro­mi­je­ni­ti, ali za­sad Plen­ko­vić zvu­či kao da za­is­ta dr­ži kor­mi­lo čr­v­s­to u svo­jim ru­ka­ma.

Do­go­vo­rio je rje­še­nje za gra­ni­cu, a po­bjed­nič­ki se osje­ćao i zbog ma­ne­vra s Mos­tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.