AGROKORU ODOBREN KREDIT OD 400 MIL. EURA

Do­ma­će ban­ke i ino­zem­ni fon­do­vi pris­ta­li na Ram­lja­kov mo­del, če­ka­ju se Ru­si Od­go­vor iz Vla­de Po­le­ta­je­vu: priz­na­je da je za­te­kao ka­os, a oče­ku­je rje­še­nje u dva mje­se­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net

Ve­ći­na do­bav­lja­ča uze­la je kredit od ba­na­ka i pod­mi­ri­la dug po mje­ni­ca­ma. Kredit je dan uz ka­ma­tu od tri pos­to i po­ček od 15 mje­se­ci Kri­ti­ke dru­gog čo­vje­ka Sber­ban­ka Mak­si­ma Po­le­ta­je­va na rad iz­van­red­ne upra­ve Agro­ko­ra i oče­ki­va­nja od nje i Vla­de ve­za­na za bo­lju tran­s­pa­rent­nost i ko­mu­ni­ka­ci­ju iz­a­zva­li su broj­ne re­ak­ci­je, a za­klju­čak je da su­rad­nja ni­je upit­na, ali da je pre­ma­lo vre­me­na u ko­jem je iz­van­red­ni po­vje­re­nik iz ka­osa u ko­jem se Agrokor na­šao, a što je i sam Po­le­ta­jev priz­nao, mo­gao na­pra­vi­ti ču­do u sa­mo šest tje­da­na. Zbog manj­ka ko­mu­ni­ka­ci­je, za­mjer­ki na rad me­nadž­men­ta u Agrokoru i lo­ših uvje­ta pod ko­ji­ma bi se kredit dao, ne­će su­dje­lo­va­ti u no­vom kre­di­tu, ne­go će Agrokor fi­nan­ci­ra­ti do­ma­će ban­ke i za­pad­ni fon­do­vi, i to, ka­ko doz­na­je­mo, u iz­no­su od 400 mi­li­ju­na eura uz roll-up uvjet i ka­ma­tu ma­nju od 5 pos­to. Pod­sje­ti­mo, taj su iz­nos pri­je mje­sec da­na već nu­di­li i fon­do­vi. Jed­no vri­je­me se i spo­mi­nja­lo fi­nan­ci­ra­nje u iz­no­su od 100 do 400 mi­li­ju­na eura, sta­lo se na 220 mi­li­ju­na, a na kra­ju je uzet naj­ve­ći iz­nos. No to ne zna­či da će se sav odjed­nom i po­vu­ći. Ali će osi­gu­ra­ti ne­sme­ta­no pos­lo­va­nje, po­seb­no u vri­je­me tu­ris­tič­ke se­zo­ne. Uz roll-up uvjet ban­ke i fon­do­vi imat će pra­vo za no­vo­odo­bre­ni kredit u is­tom iz­no­su pri­ori­tet po­vra­ta sta­rog du­ga. Kredit je tre­bao bi­ti za­klju­čen do pet­ka, me­đu­tim od­lu­če­no je da se od­go­di 10 da­na ka­ko bi in­te­res mo­gli is­ka­za­ti i os­ta­li po­ten­ci­jal­ni kre­di­to­ri. Pret­pos­tav­lja se da je dan taj rok ka­ko bi svo­ju od­lu­ku mo­gle donijeti i ru­ske ban­ke. Da­nas se odr­ža­va Vje­rov­nič­ko vi­je­će do­bav­lja­ča i kre­di­to­ra.

Struč­nja­ci za ma­lo­pro­da­ju

Ram­ljak je imao ne­kih pro­pus­ta, ali pi­ta­nje je tko bi se sna­šao bo­lje u tom ka­osu ko­ji je os­ta­vi­la obi­telj To­do­rić – od ne­pod­mi­re­nih du­go­va do ne­pot­pu­nih fi­nan­cij­skih iz­vješ­ća. Su­go­vor­nik bli­zak Vla­di ka­že ka­ko je i Po­le­ta­jev u raz­go­vo­ru priz­nao da je kom­pa­ni­ja bi­la u lo­šem sta­nju, da ni sam ni­je znao što se do­ga­đa­lo u vri­je­me ka­da je dao kredit, a ri­ječ je o raz­dob­lju ko­je je tra­ja­lo du­lje vri­je­me, pa ni­je jas­no za­što sa­da sma­tra da je iz­van­red­ni po­vje­re­nik sve to mo­gao po­pra­vi­ti u sa­mo šest tje­da­na i da bi odjed­nom mo­rao Agrokor, tj. Kon­zum pos­lo­va­ti po­put ja­kog za­pad­nog lan­ca. Po­le­ta­jev se po­ža­lio i na ma­njak struč­nja­ka za ma­lo­pro­da­ju, no na­vod­no se upra­vo na tom po­dru­čju ra­de ve­li­ke pri­pre­me za res­truk­tu­ri­ra­nje. Ali i u svim kom­pa­ni­ja­ma unu­tar kon­cer­na. No za mno­ge od njih po­treb­no je ri­je­ši­ti pro­blem pre­ve­li­kog op­te­re­će­nja jam­s­tvi­ma. Ne­ki je dan objav­lje­no ka­ko Le­do ima jam­s­tva od 19 mi­li­jar­di ku­na, is­ti iz­nos od­no­si se i na dru­ge kom­pa­ni­je unu­tar Agro­ko­ra, za ko­je tre­ba na­ći na­čin ‘čiš­će­nja’. Za do­ma­ći Kon­zum na­vod­no pos­to­ji in­te­res nje­mač­kog Al­di­ja i polj­ske Bi­edron­ke, ina­če u vlas­niš­tvu Por­tu­ga­la­ca, pri če­mu bi oba uze­la dio tr­go­vi­na. No o to­me je pre­ura­nje­no go­vo­ri­ti, us­to oni ni­su i je­di­ni za­in­te­re­si­ra­ni. Pri­je ne­go što se na­pra­vi re­vi­zi­ja, ne mo­že se kre­nu­ti ni u res­truk­tu­ri­ra­nje. Do­bav­lja­či­ma je jas­no da ula­zak tak­vih la­na­ca za njih mo­že zna­či­ti ne sa­mo sni­ža­va­nje ci­je­ne pro­izvo­da ne­go i ma­nji obu­jam pro­izvod­nje, jer tak­vi lan­ci se sa­mi po­bri­nu za pro­izvod­nju. Za­to i ni­je čud­no što je ne­dav­no dio do­bav­lja­ča iz­a­šao s ide­jom da oni pre­uz­mu Kon­zum.

Do­bav­lja­či po­pus­ti­li

Ju­čer je bio i rok za pris­tu­pa­nje pot­pi­su bi­la­te­ral­nih ugo­vo­ra do­bav­lja­ča ko­ji ima­ju dug po mje­ni­ca­ma, s ban­ka­ma i fak­to­ring druš­tvi­ma. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma, za njih oko 90 pos­to do­go­vor je pos­tig­nut, onih ko­ji su ra­ni­je pris­tu­pi­li pot­pi­si­va­nju za­jed­nič­kom spo­ra­zu­mu o pro­me­mo­ri­ji. Ve­ći dio do­bav­lja­ča do­go­vo­rio je s ban­ka­ma kredit uz po­ček od 15 mje­se­ci i ka­ma­tu uz tri pos­to. Tim će nov­cem pod­mi­ri­ti dug po mje­ni­ca­ma, a ko­ji će u stva­ri, na kra­ju pro­ce­sa, pod­mi­ri­ti Agrokor.

Pri­je za­klju­či­va­nja zaj­ma 10 da­na za raz­miš­lja­nje ima­ju i os­ta­li mo­gu­ći kre­di­to­ri Nje­mač­ki Al­di i polj­ska Bi­edron­ka ne­ki su od za­in­te­re­si­ra­nih za pre­uzi­ma­nje Kon­zu­ma

Jam­s­tva Le­da iz­no­se 19 mi­li­jar­di ku­na, kao i dru­gih tvrt­ki u kon­cer­nu

Mak­sim Po­le­ta­jev Dru­gi čo­vjek Sber­ban­ka u in­ter­v­juu Ve­čer­njem lis­tu kri­ti­zi­rao je i ko­mu­ni­ka­ci­ju s po­vje­re­ni­kom Ram­lja­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.