UHIĆEN PRIPUZ

Sum­nji­če ga za uta­ju 100 mi­li­ju­na kn po­re­za

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - El­vis Spre­čić

Suv­las­nik C.I.O.S.-a u bol­ni­cu do­šao 12 sa­ti pri­je po­čet­ka ak­ci­je uhi­će­nja

Pripuz je s Ban­di­ćem i nje­go­vim su­rad­ni­ci­ma uhićen u lis­to­pa­du 2014. u afe­ri Agram. Op­tuž­ni­ca još ni­je po­t­vr­đe­na Suv­las­nik C.I.O.S.-a i je­dan od op­tu­že­ni­ka u slu­ča­ju Agram Pe­tar Pripuz pod pa­skom is­tra­ži­te­lja bio je mje­se­ci­ma pri­je ne­go je u sri­je­du oko 6 sa­ti uju­tro uhićen u bol­nič­koj pos­te­lji na Sve­tom Du­hu. Is­tra­ži­te­lji su mu od­mah odu­ze­li i mo­bi­tel, a ka­ko se nes­luž­be­no mo­glo doz­na­ti, u bol­ni­ci je za­vr­šio jer se još opo­rav­lja od ope­ra­ci­je sr­ca ko­ju je ne­dav­no pro­šao. Ia­ko za to ni­smo us­pje­li do­bi­ti služ­be­nu po­t­vr­du, Pripuz se, slu­čaj­no ili ne, u bol­ni­cu pri­ja­vio u uto­rak na­ve­čer, ne­pu­nih 12 sa­ti pri­je ne­go što će bi­ti uhićen za­jed­no s još dva­na­est osum­nji­če­ni­ka. Svi se oni te­re­te da su se or­ga­ni­zi­ra­li u zlo­či­nač­ko udru­že­nje u sklo­pu ko­jeg su iz­da­va­njem fik­tiv­nih ra­ču­na iz­vla­či­li no­vac iz C.I.O.S.-a i ta­ko iz­bje­ga­va­li pla­ća­nje po­re­za na pro­met, a na taj na­čin iz C.I.O.S.-a su, ka­ko se sum­nja, iz­vuk­li iz­me­đu de­ve­de­set i sto mi­li­ju­na ku­na.

Gdje će ga is­pi­ta­ti?

– Tvrt­ka C.I.O.S. le­gal­no je, uz pla­ća­nje po­re­za, iz­da­va­la ra­ču­ne tvrt­ka­ma kće­ri­ma, a tvrt­ke kće­ri su za­tim go­to­vim nov­cem od Ro­ma i dru­gih gra­đa­na ko­ji se ba­ve skup­lja­njem se­kun­dar­nih si­ro­vi­na ku­po­va­li me­tal­ni ot­pad – objas­nio je Pri­pu­zov od­vjet­nik Anto No­bi­lo na­čin na ko­ji je C.I.O.S. pos­lo­vao. Tu je, me­đu­tim, ključ­no to što No­bi­lo tvr­di ka­ko je sve tek­lo le­gal­no, pre­ko re­al­nih ra­ču­na, dok is­tra­ži­te­lji sma­tra­ju ka­ko su ti ra­ču­ni bi­li fik­tiv­ni. Me­đu ukup­no tri­na­es­te­ro pri­ve­de­nih, uz Pri­pu­za, tu su i nje­gov sin An­te te ne­ko­li­ko di­rek­to­ra C.I.O.S.-ovih tvrt­ki kće­ri di­ljem Hr­vat­ske. Svi­ma nji­ma su u uto­rak pri­je­pod­ne pre­tra­že­ni sta­no­vi i ku­će pa ta­ko i ona Pe­tra Pri­pu­za na za­gre­bač­kom Pan­tov­ča­ku, a pre­me­ta­či­nu su po­li­caj­ci oba­vi­li i u sje­di­štu C.I.O.S.-a na Jan­ko­mi­ru, a tra­ja­la je do ma­lo iza pod­ne. Ta­man na­kon što je ona za­vr­ši­la, ot­pri­li­ke oko 14 sa­ti, po­če­la su i do­vo­đe­nja u sre­di­šte USKOK-a. – Ne­mam još po­t­vr­du ho­će li dok­to­ri pus­ti­ti Pri­pu­za da bu­de is­pi­tan u Ga­je­voj, a ako on ne bu­de mo­gao do­ći ta­mo, on­da će ga is­pi­ta­ti u bol­ni­ci – ka­zao je od­vjet­nik No­bi­lo, ko­ji je do­dao i ka­ko mu je taj­ming ovih uhi­će­nja u naj­ma­nju ru­ku sum­njiv. – In­s­pek­to­ri PNUSKOK-a su u C.I.O.S.-u go­di­nu da­na, vri­jed­no ra­de i ko­pa­ju, mis­lim da su ko­pi­ra­li vi­še od sto ti­su­ća stra­ni­ca do­ku­me­na­ta, i on­da baš, eto ču­da, da se uhi­će­nja na­kon to­li­ko vre­me­na do­go­de u sri­je­du, če­ti­ri da­na pri­je dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra. Kao da se to ni­je mo­glo odra­di­ti re­ci­mo u po­ne­dje­ljak na­kon iz­bo­ra – sma­tra No­bi­lo, ko­ji bez za­dr­ške go­vo­ri ka­ko ni­je ni­kak­va taj­na da su ak­tu­al­ni gra­do­na­čel­nik Za­gre­ba Mi­lan Ban­dić i Pe­tar Pripuz du­go­go­diš­nji pri­ja­te­lji te da se ovi­me oči­to že­lje­lo na­šte­ti­ti Ban­di­ću.

Kon­dor i Le­opard

U sklo­pu taj­no sni­ma­nih raz­go­vo­ra ko­ji su, me­đu os­ta­lim, pos­li­je i do­ve­li do po­di­za­nja op­tuž­ni­ce u slu­ča­ju Agram, a ko­ja ni na­kon dvi­je i pol go­di­ne od iz­bi­ja­nja ci­je­le afe­re još uvi­jek ni­je po­t­vr­đe­na, ot­kri­ve­no je da su Ban­dić i Pripuz bi­li to­li­ko bli­ski da su se me­đu­sob­no os­lov­lja­va­li na­dim­ci­ma, pa je ta­ko Ban­dić Pri­pu­za na­zi­vao Kon­do­rom, a Pripuz Ban­di­ća Le­opar­dom. U op­tuž­ni­ci za afe­ru Agram Mi­la­na Ban­di­ća i ne­ka­daš­njeg še­fa Hol­din­ga Slo­bo­da­na Lju­bi­či­ća te­re­ti se da su iz­me­đu lis­to­pa­da 2013. i svib­nja 2014. go­di­ne na tra­že­nje Pe­tra Pri­pu­za po­go­do­va­li nje­go­vim tvrt­ka­ma ko­ji­ma su do­di­je­li­li pos­lo­ve na zbri­nja­va­ju ot­pa­da po žur­nom pos­tup­ku bez pro­ved­be pro­pi­sa­nog pos­tup­ka jav­nog na­tje­ča­ja ia­ko je pos­to­ja­la mo­guć­nost zbri­nja­va­nja ot­pa­da na dru­gi na­čin.Pe­tra Pri­pu­za ina­če u jav­nos­ti zna­ju na­zi­va­ti i “bal­kan­skim kra­ljem sme­ća” jer, osim što je suv­las­nik C.I.O.S.-a, vlas­nik je i slič­nih tvrt­ki na po­dru­čju BiH, Cr­ne Go­re, Sr­bi­je, Ko­so­va, Ma­ke­do­ni­je i Al­ba­ni­je. Na­kon što je u pri­tvo­ru u Re­me­tin­cu pro­veo de­se­tak da­na 2014. go­di­ne, Pripuz se ubr­zo na­kon iz­la­ska go­to­vo pot­pu­no po­vu­kao iz jav­nog ži­vo­ta. U sri­je­du su se pri­op­će­njem ogla­si­li i iz C.I.O.S.-a, u ko­jem na­vo­de ka­ko su­ra­đu­ju s is­tra­ži­te­lji­ma te da je pos­lo­va­nje gru­pe sta­bil­no i tran­s­pa­rent­no. – Sa­mo u po­s­ljed­nje tri go­di­ne tvrt­ke C.I.O.S. gru­pe ima­le su pet­na­est nad­zo­ra po­rez­nih ti­je­la, a ina­če, za sva­ke fi­nan­cij­ske tran­sak­ci­je kom­plet­na do­ku­men­ta­ci­ja stav­lja se na uvid nad­lež­nim ti­je­li­ma – na­vo­de u pri­op­će­nju iz C.I.O.S.-a.

In­s­pek­to­ri su u C.I.O.S.-u go­di­nu da­na, vri­jed­no ra­de i ko­pa­ju, mis­lim da su ko­pi­ra­li 100.000 stra­ni­ca do­ku­me­na­ta ANTO NO­BI­LO od­vjet­nik Pe­tra Pri­pu­za

ŽELJKO LUKUNIĆ/PIXSELL

Pe­tar Pripuz pod pa­skom is­tra­ži­te­lja bio je mje­se­ci­ma. Is­tra­ži­te­lji su mu u bol­ni­ci, gdje su ga za­tek­li, od­mah uze­li mo­bi­tel

Ban­dić i Pripuz za uhi­će­nja u lis­to­pa­du 2014.

Pre­uzeo pos­lo­ve An­te Pripuz, sin Pe­tra Pri­pu­za ko­ji je pre­uzeo ne­ke nje­go­ve pos­lo­ve, uhićen je u ak­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.