Fid­get spin­ner sma­nju­je stres i po­bolj­ša­va kon­cen­tra­ci­ju

Osva­ja svi­jet kao Po­ke­mo­ni, a or­ga­ni­zi­ra­ju se već i nad­me­ta­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - zo­ran.vi­tas@ve­cer­nji.net Zo­ran Vi­tas ZAGREB

Što s klin­cem dok ta­ta ku­pu­je pi­vo? Fid­get spin­ner! No­va je po­šast go­to­vo po­djed­na­kom br­zi­nom kao Po­ke­mo­ni osvo­ji­la ze­malj­sku ku­glu. Igrač­ka pr­vot­no na­mi­je­nje­na sma­nje­nju stre­sa pre­tvo­ri­la se u ge­ne­ral­nu za­ni­ma­ci­ju i ni­je (p)os­ta­la ono če­mu je u po­čet­ku bi­la na­mi­je­nje­na. Fid­get spin­ner pred­stav­ljen je kao po­moć za one sma­nje­ne kon­cen­tra­ci­je, od­nos­no za one ko­ji­ma je di­jag­nos­ti­ci­ran po­re­me­ćaj po­zor­nos­ti s hi­pe­rak­ti­voš­ću ili ADHD, auti­zam ili an­k­si­oz­nost. Fid­get spin­ne­rom ri­je­ši­la bi se nji­ho­va po­tre­ba za stal­nom sti­mu­la­ci­jom pa bi se oni mo­gli usre­do­to­či­ti na ono bit­no. Bo­lje to, ka­žu, ne­go pre­me­ta­nje olov­ke po pr­sti­ma!

Ne­ma znans­tve­ne po­t­vr­de

Rek­la­mi­ran je kao ide­al­no sred­stvo za ot­pu­šta­nje psi­ho­lo­škog stre­sa, no ni­ka­da ni­je za to do­bio ak­la­ma­tiv­nu znans­tve­nu po­t­vr­du. Još ne­ma znans­tve­ne stu­di­je ko­ja bi se po­za­ba­vi­la za­raz­nom igrač­kom, pa je ta­ko ne­mo­gu­će ute­me­lje­no tvr­di­ti je li do­is­ta od po­mo­ći ili ni­je. Jas­no, ne­ki znans­tve­ni­ci tu­ma­či­li su su­prot­no, da upra­vo fid­get spin­ner od­vra­ća po­zor­nost umjes­to da tje­ra na fo­ku­si­ra­nje. Ni­je fid­get spin­ner ni­šta no­vo. Ka­ko broj­ni svjet­ski me­di­ji na­vo­de, pa­ten­ti­ra­la ga je sta­no­vi­ta Cat­he­ri­ne Het­tin­ger 1993. go­di­ne. Ipak, kas­ni­je će is­tra­ži­va­nja po­ka­za­ti ka­ko nje­zi­na igrač­ka ne­ma pu­no to­ga za­jed­nič­kog s da­naš­njim fid­get spin­ne­rom, ka­ko je pos­li­je i sa­ma priz­na­la. Nje­ga je u ori­gi­na­lu, pre­ma sve­mu su­de­ći, smis­lio je­dan dru­gi Ame­ri­ka­nac, Scott McCo­skery, 2014. go­di­ne. Bi­lo ka­ko bi­lo, svo­ju je po­pu­lar­nost mo­rao če­ka­ti sve do sa­da jer su ga ma­sov­no pri­hva­ti­la škol­ska dje­ca, što je re­zul­ti­ra­lo za­bra­nom u ne­kim ško­la­ma. Jer, umjes­to da pra­te nas­ta­vu, dje­ca su ‘pra­ti­la’ što se sve mo­že s fid­get spin­ne­rom. Dru­ge ško­le bo­lje su se snaš­le, do­pus­ti­le su igrač­ku u onoj mje­ri u ko­joj je ona do­is­ta po­moć kod po­bolj­ša­nja kon­cen­tra­ci­je uzi­ma­ju­ći u ob­zir či­nje­ni­cu da za­bra­na igrač­ki­ce ne­će po­mo­ći lak­šoj in­te­gra­ci­ji dje­ce sa spo­me­nu­tim po­re­me­ća­ji­ma. Bez ob­zi­ra na sve, fid­get spin­ner je osvo­jio svi­jet kao što je osvo­jio i dje­cu u Hr­vat­skoj. Kao i uvi­jek, stvar je u jed­nos­tav­nos­ti – igrač­ka je za­pra­vo je­dan le­žaj oko ko­jeg je sklop­lje­na kons­truk­ci­ja od dva ili tri kra­ka.

Vo­di­či i igre

Mo­že bi­ti na­prav­ljen od raz­li­či­tih ma­te­ri­ja­la, me­sin­ga, ne­hr­đa­ju­ćeg če­li­ka, ti­ta­na, ba­kra, alu­mi­ni­ja ili plas­ti­ke. Ma­li se gad­get dr­ži za sre­diš­nju plo­hu sklop­lje­nu oko le­ža­ja, dok se kra­ci vr­te oko tog le­ža­ja. I os­nov­no pre­tra­ži­va­nje na Yo­uTu­beu ot­kri­va za­što je nas­tu­pi­la tak­va eks­plo­zi­ja po­pu­lar­nos­ti. Vo­di­či za igra­nje fid­get spin­ne­rom, raz­li­či­ta nad­me­ta­nja, mom­čad­ske igre, sva­šta ve­za­no za no­vi gad­get mo­že se pro­na­ći na po­pu­lar­nom ser­vi­su. Ta­ko je i u Hr­vat­skoj, oglas­ni­ci i web sho­po­vi pre­pu­ni su no­ve igrač­ke ko­ja se mo­že na­ba­vi­ti već za sa­mo ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ku­na. Da se ra­di o do­brom biz­ni­su, do­volj­no je pro­ći kak­vim par­kom. Uz fid­get spin­ner naj­mla­đi za­bo­rav­lja­ju i na upra­vo nas­tu­pi­le vru­ći­ne.

Fid­get spin­ner po­pu­la­ran je i u za­gre­bač­kom na­se­lju Trav­no, a ka­ko ra­di, po­ka­za­li su nam Ni­ka Staž­nik, Ja­na Glu­hak i Da­ri­jan Vu­jić (sli­je­va na des­no)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.