Za­što sam za ma­njin­sku Vla­du, a ne za pres­la­ga­nje

Plen­ko­vić bi mo­gao i tre­bao za sa­bor­sku sjed­ni­cu pri­pre­mi­ti krat­ki i jas­ni po­lu­go­diš­nji i go­diš­nji pro­gram mo­gu­će MANJINSKE VLA­DE. Na­kon to­ga mo­gao bi mir­ne sa­vjes­ti od zas­tup­ni­ka za­tra­ži­ti pot­po­ru i za kon­kret­ne mi­nis­tre

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Sla­ven Le­ti­ca ZAGREB

Ne­vo­lja je u to­me što se sva­ko “pres­la­gi­va­nje” do­živ­lja­va kao po­li­tič­ka tr­go­vi­na, ko­rup­ci­ja, kri­mi­nal ko­ji bi DORH mo­rao is­tra­ži­va­ti Pri­je toč­no go­di­nu da­na, 4. lip­nja 2016., u hr­vat­ski me­dij­ski pros­tor, a za­tim i u po­li­tič­ki žar­gon, ne­na­da­no se ušu­lja­la ri­ječ ko­ja će i ovog lje­ta, na­kon dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra, po­nov­no pos­ta­ti po­li­tič­ki vr­lo važ­nom: pres­la­gi­va­nje. U druš­tvu i kul­tu­ri ko­jom vla­da­ju krad­ljiv­ci tu­đih ide­ja, mis­li, ri­je­či, ri­ma, har­mo­ni­ja i znans­tve­nih ot­kri­ća – zna­ni i nez­na­ni pla­gi­ja­to­ri – mno­gi su odav­no za­bo­ra­vi­li, ali ne i pi­sac ovog ese­ja, da je tu, za sva­kod­nev­ni ži­vot važ­nu, ali do tog tre­na za po­li­ti­ku ne­važ­nu ri­ječ, u po­li­tič­ki žar­gon uveo gla­vom i bra­dom za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić. Ko­men­ti­ra­ju­ći kri­zu ko­ali­cij­ske vla­de HDZ-a i Mos­ta na če­lu ko­je je, pre­ma dik­ta­tu Mos­ta, bio „čo­vjek bez ijed­nog man­da­ta“Ti­ho­mir Tim Ore­ško­vić, Mi­lan Ban­dić je u Dver­cu ka­zao: “Pa (kri­za Vla­de) ni­šta neo­če­ki­va­no. I po­li­tič­ki po­lu­pi­sme­ni lju­di vi­dje­li su da je to od po­čet­ka na­vr­nu­ta kru­ška na treš­nji. Vi­dje­lo se da to ne bu­de funk­ci­oni­ra­lo: ka­da se sta­vi na če­lo Vla­de čo­vjek ko­ji ne­ma ni jed­nog zas­tup­ni­ka, ko­ji ne­ma po­li­tič­ku te­ži­nu, po­li­tič­kog is­kus­tva. U bi­ti da pot­pi­su­je ono što ko­ali­ci­ja od­lu­či i do­go­di­lo se to ju­čer što je bi­lo i oče­ki­va­no.” (Ve­čer­nji list, 4. lip­nja 2016.) Kad su ga no­vi­na­ri pi­ta­li ka­ko gle­da na bu­duć­nost vla­da­vi­ne na­kon sko­rog iz­gla­sa­va­nja ne­po­vje­re­nja Ti­ho­mi­ru Ti­mu Ore­ško­vi­ću (ne­po­vje­re­nje je Ti­mu bi­lo iz­gla­sa­no de­set da­na kas­ni­je: od 142 na­zoč­na zas­tup­ni­ka, za opo­ziv je gla­so­va­lo njih 125, dva su bi­la suz­dr­ža­na, a 15 ih je bi­lo pro­tiv), Ban­dić je od­go­vo­rio: „Ili pres­la­gi­va­nje u ro­ku od dva tjed­na ili mje­sec da­na naj­kas­ni­je, ili no­vi iz­bo­ri.“

Pro­pa­la ko­ali­cij­ska tak­ti­ka

Is­tog da­na, sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti kas­ni­je, ri­ječ „pres­la­gi­va­nje“upo­tri­je­bio je i ta­daš­nji za­mje­nik pred­sjed­ni­ka VRH-a To­mis­lav Ka­ra­mar­ko. U krat­kom obra­ća­nju no­vi­na­ri­ma na­kon tek okon­ča­ne du­go­traj­ne i, po sve­mu su­de­ći, dra­ma­tič­ne sjed­ni­ce pred­sjed­niš­tva svo­je stran­ke, obja­vio je no­vu ko­ali­cij­sku tak­ti­ku: “Raz­go­va­ra­li smo o na­šoj tak­ti­ci u ovoj si­tu­aci­ji, ka­ko će se stran­ka po­na­ša­ti u od­no­su na mo­guć­nost no­vog pres­la­gi­va­nja i za­klju­či­li smo da ima­mo pre­dis­po­zi­ci­je, kva­li­tet­ne i do­bre ele­men­te, da uđe­mo u no­vo pres­la­gi­va­nje.” “Pres­la­gi­va­nje” zas­tup­ni­ka, kao što je do­bro poz­na­to, ni­je us­pje­lo, pa su odr­ža­ni no­vi stra­nač­ki i sa­bor­ski iz­bo­ri ko­ji su iz­nje­dri­li da­naš­njeg vo­đu HDZ-a i pred­sjed- ni­ka VRH-a An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Da­nas, go­di­nu da­na kas­ni­je, na­kon što je 27. trav­nja 2017. iz „ra­ja“Ban­skih dvo­ra prog­nao tro­ji­cu na sjed­ni­ci Vla­de na­zoč­nih mi­nis­ta­ra iz Mos­ta (njih i jav­nost šo­ki­rao je pri­god­nim fra­jer­skim obraz­lo­že­njem ko­jim je stao u obra­nu mi­nis­tra fi­nan­ci­ja Zdrav­ka Ma­ri­ća: “Do­bro, ima­mo tri mi­nis­tra ko­ji su pro­tiv. Dak­le, ko­le­ge Ore­pić, Do­bro­vić i Špr­lje. Za­hva­lju­jem. Mo­lim da to kons­ta­ti­ra­mo. Mo­lim taj­ni­cu Vla­de da pri­pre­mi od­lu­ku o raz­rje­še­nju tri Mos­to­va mi­nis­tra. Hva­la vam li­je­po.”), An­dre­ja Plen­ko­vi­ća če­ka, jer je i on – ka­ko bi ka­zao Ban­dić, „na­vr­nuo kru­šku (MOST) na treš­nju (HDZ)“– is­ti sce­na­rij: “pres­la­gi­va­nje” ili no­vi iz­bo­ri. Ri­je­či “pres­la­gi­va­nje”, “pres­la­ga­nje”, “pres­lo­ži­ti” i broj­ne nji­ho­ve iz­ve­de­ni­ce ko­je će se si­gur­no po­nov­no po­ja­vi­ti u da­ni­ma ko­ji sti­žu na­kon ne­djelj­nih lo­kal­nih iz­bo­ra uka­zu­ju na, u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu, la­gan za­da­tak „po­nov­nog ili druk­či­jeg sla­ga­nja ne­če­ga“(vi­di de­fi­ni­ci­ju u Ve­li­kom rječ­ni­ku hr­vat­skog stan­dard­nog je­zi­ka Škol­ske knji­ge, str. 1173): naj­češ­će cje­pa­ni­ca, pru­ća, sla­me, pos­te­lji­ne, odje­će, obu­će, knji­ga i – do­nje­ga ve­ša.

Ri­zič­ni pre­go­vo­ri

U da­ni­ma ko­ji do­la­ze ti gla­go­li i gla­gol­ske ime­ni­ce po­ku­šat će

se po­nov­no pri­mi­je­ni­ti na lju­de po­seb­no­ga so­ja i ko­va: ta­ko­zva­ne uva­že­ne sa­bor­ske zas­tup­ni­ke. Vre­me­na za “pres­la­gi­va­nje” ne­će bi­ti u iz­o­bi­lju jer Vla­da An­dre­ja Plen­ko­vi­ća od već spo­me­nu­tog 27. trav­nja ima oz­bi­ljan pro­blem de­mo­krat­skog de­fi­ci­ta i – auto­ri­tar­nog su­fi­ci­ta. Na­ime, čla­nak 13. Za­ko­na o Vla­di RH pre­ciz­no pro­pi­su­je da “Vla­da od­lu­ču­je nat­po­lo­vič­nom ve­ći­nom gla­so­va svih čla­no­va Vla­de”, što zna­či da An­drej Plen­ko­vić baš i ni­je imao čvr­sto za­kon­sko upo­ri­šte za taj­nič­ku sje­ču Mos­to­vih mi­nis­ta­ra ko­ji su is­ko­ris­ti­li pra­vo na druk­či­je miš­lje­nje i gla­so­va­nje o mi­nis­tru fi­nan­ci­ja. Umjes­to na­lo­ga taj­ni­ci da pri­pre­mi od­lu­ku o raz­rje­še­nju mi­nis­ta­ra, sa­bor­sku ve­ći­nu i vlas­ti­tu Vla­du mo­gao je spa­si­ti non­ša­lant­nom kons­ta­ta­ci­jom da je od­lu­ka Vla­de usvo­je­na u skla­du s član­kom 13.: nat­po­lo­vič­nom ve­ći­nom gla­so­va. Umjes­to to­ga, mo­rao je i mora vo­di­ti zah­tjev­ne, pa i RIZIČNE pre­go­vo­re o “pres­la­gi­va­nju”. Na­rod­skim rječ­ni­kom ka­za­no: mora ne­ka­ko do­ći do mi­ni­mal­ne sa­bor­ske ve­ći­ne od 76 zas­tup­ni­ka. Ne­vo­lja je u to­me što se sva­ko “pres­la­gi­va­nje” u jav­nos­ti do­živ­lja­va kao po­li­tič­ka tr­go­vi­na, ko­rup­ci­ja, za­pra­vo kri­mi­nal ko­ji bi DORH mo­rao is­tra­ži­va­ti i go­ni­ti po služ­be­noj duž­nos­ti.

Na uda­ru član­ka 339.

Na­ime, Kaz­ne­ni za­kon RH ima po­se­ban čla­nak ko­jem je svr­ha pre­ven­ci­ja, pro­gon, is­tra­ži­va­nje i sud­sko kaž­nja­va­nje PARLAMENTARNE KORUPCIJE u zem­lji i – Eu­rop­skoj uni­ji. Čla­nak 339.: tog za­ko­na pro­pi­su­je: „(1) Tko kao zas­tup­nik u Hr­vat­skom sa­bo­ru, Eu­rop­skom par­la­men­tu ili kao vi­jeć­nik u pred­stav­nič­kom ti­je­lu je­di­ni­ce lo­kal­ne i po­druč­ne (re­gi­onal­ne) sa­mo­upra­ve zah­ti­je­va ili pri­mi mi­to ili pri­hva­ti po­nu­du ili obe­ća­nje mi­ta ka­ko bi u pred­stav­nič­kom ti­je­lu gla­so­vao na odre­đen na­čin, kaz­nit će se kaz­nom za­tvo­ra od jed­ne do osam go­di­na. (2) Kaz­nom iz stav­ka 1. ovo­ga član­ka kaz­nit će se tko zas­tup­ni­ku u Hr­vat­skom sa­bo­ru, Eu­rop­skom par­la­men­tu ili vi­jeć­ni­ku u pred­stav­nič­kom ti­je­lu je­di­ni­ce lo­kal­ne i po­druč­ne (re­gi­onal­ne) sa­mo­upra­ve po­nu­di, obe­ća ili da­de mi­to ka­ko bi u pred­stav­nič­kom ti­je­lu gla­so­vao na odre­đen na­čin.“„Gla­so­va­nje na odre­đe­ni na­čin“za­pra­vo bi tre­bao bi­ti pr­vi i naj­važ­ni­ji cilj „tak­ti­ke“(taj po­jam ko­ris­ti HDZ) “no­vo­ga pres­la­gi­va­nja”. Sva­ki sa­bor­ski zas­tup­nik ili zas­tup­ni­ca ko­ji se upus­te u avan­tu­ru pre­go­va­ra­nja ili na­go­va­ra­nja na “no­vo pres­la­gi­va­nje” mo­gli bi se na­ći na uda­ru „zlo­kob­nog“član­ka 339, kao što se na nje­go­vu uda­ru na­šao i biv­ši vu­ko­var­ski gra­do­na­čel­nik i sa­bor­ski zas­tup­nik SDP-a Željko Sa­bo zbog te­le­fon­skog na­go­va­ra­nja na „pres­la­gi­va­nje“dva­ju vi­jeć­ni­ka vu­ko­var­sko­ga Grad­skog vi­je­ća, Ma­ri­je Bu­di­mir i Ra­di­vo­ja Đu­ri­ća. Kad mi je Vr­hov­ni sud po­t­vr­dio pre­su­du iz­re­če­nu na Žu­pa­nij­skom su­du u Osje­ku od osam mje­se­ci „bla­ge“tam­ni­ce, iz­re­kao je poz­na­tu plač­nu re­če­ni­cu: “Bo­že sve­ti, pa je li to is­ti­na?” Ni Bog mu ni­je po­mo­gao. Ne­za­hval­na si­tu­aci­ja u ko­joj se na­la­zi An­drej Plen­ko­vić i nje­go­va kr­nja Vla­da bez pu­nog de­mo­krat­skog le­gi­ti­mi­te­ta te­ško će se ri­je­ši­ti, ba­rem na du­lji rok od re­ci­mo go­di­nu da­na, “pres­la­gi­va­njem”. Upit­no je mo­že li se ri­je­ši­ti i no­vim iz­bo­ri­ma jer bi nas oni po­nov­no mo­gli do­ves­ti u pat-si­tu­aci­ju u ko­joj „pje­ša­ci“(ma­njin­ski sa­bor­ski zas­tup­ni­ci i zas­tup­ni­ci Most, Ži­vog zi­da i srod­nih bun­tov­nič­kih stra­na­ka i iz­bor­nih lis­ta) pri­je­te i ucje­nju­ju „kra­lja“(pre­mi­je­ra) i za­bav­lja­ju „kra­lji­cu“(pred­sjed­ni­cu Re­pu­bli­ke ko­joj kri­ze vla­da do­no­se do­dat­nu moć, važ­nost i pu­bli­ci­tet). U tak­voj si­tu­aci­ji kraj­nji je tre­nu­tak da na­še eta­bli­ra­ne po­li­tič­ke kas­te poč­nu oz­bilj­no raz­miš­lja­ti o ide­ji stva­ra­nja – MANJINSKE VLA­DE. Ma­njin­ska vla­da, tek da pod­sje­tim či­ta­te­lje, vla­da je ko­ja u par­la­men­tu ne­ma stra­nač­ku ili ko­ali­cij­sku ve­ći­nu, već uži­va uvjet­nu gla­sač­ku pot­po­ru stra­nač­kih i nes­tra­nač­kih zas­tup­ni­ka ko­ji su svjes­ni da no­vi iz­bo­ri ne bi do­ni­je­li bit­ne pro­mje­ne u sas­ta­vu Sa­bo­ra, a že­le da tak­va vla­da os­tva­ri pri­vre­me­ni pro­gram. Broj­ne su zem­lje is­ku­si­le manjinske vla­de (da spo­me­nem sa­mo ne­ke: Ka­na­da, Ni­zo­zem­ska, Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja, Škot­ska, Ir­ska, čak i Sr­bi­ja) i do­bro su poz­na­te pred­nos­ti i ne­dos­ta­ci tak­vih vla­da. One su, bez iz­nim­ke, nes­ta­bil­ne, krat­ko­traj­ne, ne­kon­zis­tent­ne, ali mo­gu bi­ti ino­va­tiv­ne, od­go­vor­ni­je pre­ma sa­bor­skim/par­la­men­tar­nim zas­tup­ni­ci­ma i jav­nos­ti, ra­di­ni­je, ma­nje ba­ha­te.

Iz­bo­ri uvi­jek op­ci­ja

Dak­le, kad se sleg­ne ga­la­ma i ner­vo­za ko­ju su do­ni­je­li kri­za Vla­de, me­ta­fo­rič­ki po­vra­tak mos­to­va­ca u ru­kav­ce Ne­re­tve i Ce­ti­ne, An­drej Plen­ko­vić bi mo­gao i tre­bao za sa­bor­sku sjed­ni­cu pri­pre­mi­ti ne sa­mo ime­na i ži­vo­to­pi­se mi­nis­ta­ra-su­ro­ga­ta mos­tov­ci­ma Vla­hi Ore­pi­ću, dr. Sla­ve­nu Do­bro­vi­ću, An­ti Špr­lji i dr. Iva­nu Ko­va­či­ću ne­go i krat­ki i jas­ni po­lu­go­diš­nji i go­diš­nji pro­gram mo­gu­će MANJINSKE VLA­DE. Na­kon to­ga mo­gao bi mir­ne sa­vjes­ti od sa­bor­skih zas­tup­ni­ka za­tra­ži­ti gla­sač­ku pot­po­ru: naj­pri­je za pro­gram, a za­tim i za kon­kret­ne mi­nis­tre. Da­ka­ko, ako gla­sač­ku pot­po­ru ne bi do­bio, pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke mo­gla bi i mo­ra­la ras­pi­sa­ti

iz­bo­re.• još jed­ne pri­je­vre­me­ne

Ma­njin­ska vla­da u par­la­men­tu ne­ma ve­ći­nu, već ima uvjet­nu gla­sač­ku pot­po­ru Manjinske vla­de su nes­ta­bil­ne, ali mo­gu bi­ti ino­va­tiv­ne, od­go­vor­ni­je, ra­di­ni­je, ma­nje ba­ha­te

PR­VA KO­ALI­CIJ­SKA KRI­ZA “Pres­la­gi­va­nje” zas­tup­ni­ka pod pa­li­com To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka pri­je go­di­nu da­na ni­je us­pje­lo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.