Ma­ri­ća bri­ne rast uvo­za

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net ZAGREB

– U is­tim smo tren­do­vi­ma u ko­ji­ma se na­la­zi­mo u zad­nje vri­je­me – ka­zao je pre­mi­jer Plen­ko­vić. Za­do­vo­ljan je i mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Z. Ma­rić U pr­va tri mje­se­ca 2017. go­di­ne hr­vat­sko je gos­po­dar­stvo za­bi­lje­ži­lo rast od 2,5 pos­to. Na pr­vi po­gled ri­ječ je o us­po­ra­va­nju ras­ta, ali ako se po­gle­da po­da­tak o se­zon­ski pri­la­go­đe­nom BDP-u, vid­lji­vo je da je gos­po­dar­stvo os­tva­ri­lo rast ak­tiv­nos­ti od 3,4 pos­to. Raz­li­ka je nas­ta­la zbog Us­kr­sa, ko­ji je la­ni bio kra­jem ožuj­ka, a ove go­di­ne u trav­nju pa se rast po­troš­nje i tu­ris­tič­ka ak­tiv­nost pre­se­li­la u dru­go obra­čun­sko raz­dob­lje. No bez ob­zi­ra na te okol­nos­ti ak­tiv­nost je pod­ba­ci­la u od­no­su na oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra i eko­no­mis­ta ko­ji su naj­av­lji­va­li rast od 3,1 pos­to. – Ka­da bi se ova pro­cje­na se­zon­ski i ka­len­dar­ski pri­la­go­di­la, vi­dje­li bi­smo da je rast BDP-a u pr­va tri mje­se­ca 3,4 pos­to. Dak­le, u is­tim smo tren­do­vi­ma u ko­ji­ma se na­la­zi­mo u zad­nje vri­je­me – ka­zao je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić. I mi­nis­tar Zdrav­ko Ma­rić za­do­vo­ljan je po­da­ci­ma te je is­tak­nuo da je os­tva­re­ni rast u skla­du s prog­no­za­ma Vla­de, me­đu­tim, priz­nao je da ga po­ma­lo bri­ne jak rast uvo­za ko­ji je iz­no­sio čak 10,1 pos­to. Na­ime, sva­ki put kad se po­ja­ča po­troš­nja gra­đa­na, Hr­vat­ska znat­no po­ve­ća­va uvoz, što ne­ga­tiv­no utje­če na kom­plet­nu eko­no­mi­ju. Za­to je Ma­rić po­ru­čio da osim struk­tur­nih re­for­mi mo- ra­mo ne­što uči­ni­ti i u sa­mom gos­po­dar­stvu ko­je je dos­ta uvoz­no ovis­no ka­ko se rast do­ma­će po­traž­nje vi­še ne bi to­li­ko ve­zao za rast uvo­za. Ia­ko se stva­ra do­jam da je rast gos­po­dar­stva us­po­rio zbog kri­ze u Agrokoru, ana­li­ti­čar Ve­li­mir Šo­nje uvje­ra­va da do ne­ga­tiv­nog pre­li­je­va­nja kri­ze na ma­kro­eko­no­mi­ju ni­je doš­lo i da rast uop­će ni­je us­po­rio, upo­zo­ra­va­ju­ći na se­zon­ski pri­la­go­đe­ne po­dat­ke. Ipak dr­ži da bi se ne­ga­tiv­ni utje­caj Agro­ko­ra mo­gao osje­ti­ti kra­jem go­di­ne. Do ta­da nas oče­ku­je tu­ris­tič­ka se­zo­na od ko­je svi oče­ku­ju do­bre re­zul­ta­te. Dru­go tro­mje­se­čje po­ka­zat će je li kri­za u Agrokoru us­po­ri­la eko­no­mi­ju, ali čak se i SDP-ov zas­tup­nik Bran­ko Gr­čić sla­že da je još pre­ra­no go­vo­ri­ti o re­zul­ta­ti­ma, već da tre­ba pri­če­ka­ti i po­dat­ke iz svib­nja i lip­nja ka­ko bi se oci­je­ni­lo “ka­mo to ide”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.