POTRES AGROKOR NE MORA DONIJETI PREVELIKE ŽRTVE

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Na­kon što je Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku po­t­vr­dio da je BDP u pr­vom tro­mje­se­čju ras­tao 2,5 pos­to, od­nos­no 3,4 pos­to ako se gle­da i se­zon­ski utje­caj Us­kr­sa, ve­ći­na je odah­nu­la jer se kri­za u Agrokoru oči­to još ni­je pre­li­la na ma­kro­eko­nom­sku ra­zi­nu. Ana­li­ti­ča­ri ka­žu i da ne­će do kra­ja go­di­ne, ali do ta­da bi on­da tre­ba­lo ri­je­ši­ti ve­ći dio iz­a­zo­va vid­lji­vih iz sta­tis­tič­kih po­da­ta­ka, a ko­ji po­ka­zu­ju manj­ka­vos­ti struk­tu­re do­ma­ćeg gos­po­dar­stva. Sva­ki put ka­da sko­či po­troš­nja gra­đa­na, sko­či i uvoz što su­ge­ri­ra da hr­vat­ska pro­izvod­nja ni­je spo­sob­na pla­si­ra­ti do­volj­no kon­ku­ren­tan pro­izvod da bi za­do­vo­lji­la že­lje do­ma­ćeg kup­ca. Po­troš­nja je ras­la za­hva­lju­ju­ći po­rez­noj re­for­mi ko­ja je do­brom di­je­lu gra­đa­na po­deb­lja­la nov­ča­nik, no dio tog nov­ca ko­jeg se dr­ža­va odrek­la oti­ći će, na­ža­lost, stra­nim gos­po­dar­stvi­ma, što je po­raz­no za do­ma­ći re­al­ni sek­tor. Inves­ti­ci­je se opo­rav­lja­ju, ali ne do­volj­no br­zo, a to­me dje­lo­mič­no i pri­do­no­si či­nje­ni­ca da Hr­vat­ska go­di­na­ma ne rje­ša­va ad­mi­nis­tra­tiv­ne ba­ri­je­re jer spo­ra bi­ro­kra­ci­ja od­bi­ja ra­di­ti u skla­du s po­tre­ba­ma pos­lo­da­va­ca i ula­ga­ča. Bez pro­mje­ne sta­va ne­će­mo pos­ti­ći vi­sok rast, a da je ra­zi­na od tri pos­to ne­do­volj­na, po­ka­zu­ju per­for­man­se na­ma kon­ku­rent­nih dr­ža­va. Slo­ve­ni­ja je is­to­dob­no ras­la 5,3 pos­to, Ru­munj­ska čak 5,6 pos­to, dok su i Polj­ska i Li­tva ima­le rast ve­ći od 4 pos­to. Ako se ne ri­je­še struk­tur­ni pro­ble­mi, kri­za u Agrokoru još će zna­čaj­ni­je po­go­di­ti Hr­vat­sku. Ni­je upit­no ho­će li se potres naj­ve­ćeg kon­cer­na pre­li­ti na ma­kro­eko­nom­ske po­dat­ke, već ko­li­ko će šte­te na­pra­vi­ti. Oprav­da­no se bo­ja­ti nje­go­va utje­ca­ja jer ri­ječ je o sus­ta­vu ko­ji za so­bom u po­nor mo­že po­vu­ći ti­su­će ma­lih po­du­zet­ni­ka i ve­ći­nu pre­hram­be­ne in­dus­tri­je, ali ako se kri­zom unu­tar kon­cer­na poč­ne uprav­lja­ti kva­li­tet­no i oprez­no, naj­av­lje­ni potres za so­bom ne mora os­ta­vi­ti znat­ne žrtve.

No­vac ko­jeg se dr­ža­va odrek­la po­rez­nom re­for­mom oti­ći će – stra­nom gos­po­dar­stvu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.