De­pi­la­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

U onli­ne an­ke­ti por­ta­la Ve­čer­njeg lis­ta či­ta­te­lji su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nje: Bis­te li po­dr­ža­li že­ne da se pres­ta­nu de­pi­li­ra­ti? Da, svi smo dla­ka­vi s raz­lo­gom 23,41% Ne­ma šan­se, to je stvar hi­gi­je­ne 30,64% Ne­ma šan­se, to je stvar es­te­ti­ke 4,91% Ne­ka svat­ko ra­di sa svo­jim dla­ka­ma što ho­će 41,04%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.