Pla­tio jam­če­vi­nu od mi­li­jun eura

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

18. lis­to­pa­da

2014. Pe­tar Pripuz pri­ve­den je za­jed­no s Ban­di­ćem i još 15 lju­di zbog sum­nje da su ošte­ti­li Grad za 20 mil. ku­na

21. lis­to­pa­da

2014. Pri­pu­zu je odre­đen pri­tvor, no su­dac je do­nio od­lu­ku da ga mo­že za­mi­je­ni­ti jam­s­tvom od mi­li­jun eura

31. lis­to­pa­da

2014. Na­kon što je upla­tio jam­če­vi­nu u iz­no­su od 7,75 mi­li­ju­na ku­na, Pripuz je pu­šten da se bra­ni sa slo­bo­de

11. pro­sin­ca

2015. Pro­tiv Ban­di­ća, Pri­pu­za i os­ta­lih osum­nji­če­nih u afe­ri Agram po­dig­nu­ta je op­tuž­ni­ca ko­ja sa­dr­ži vi­še od 400 stra­ni­ca

7. ožuj­ka

2017. Op­tuž­no vi­je­će za slu­čaj Agram od­go­đe­no je zbog bo­les­ti Iva­na To­li­ća pa je ta­ko op­tuž­ni­ca još uvi­jek ne­pra­vo­moć­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.