Atlan­tic mo­že bez pro­ble­ma otr­pje­ti i 100 pos­to ot­pi­sa po­tra­ži­va­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net Ma­ri­na Šu­njer­ga

– Kri­vac za to što se do­go­di­lo Agrokoru is­klju­či­vo je pret­hod­na upra­va. Atlan­tic gru­pa i da­lje dos­tav­lja ro­bu i no­vi se ra­ču­ni pod­mi­ru­ju u ro­ku, ka­že Te­des­c­hi Pred­sjed­nik upra­ve Atlan­tic gru­pe Emil Te­des­c­hi ko­men­ti­rao je kri­zu u Agrokoru i či­nje­ni­cu da će res­truk­tu­ri­ra­nje kom­pa­ni­je vje­ro­jat­no po­lu­či­ti ot­pis di­je­la po­tra­ži­va­nja do­bav­lja­ča. – Vje­ru­jem da će­mo svje­do­či­ti rje­še­nju ko­je će bi­ti bol­no za sve su­di­oni­ke, ali ne to­li­ko bol­no da ne bi­smo svje­do­či­li ra­đa­nju no­ve kva­li­te­te – ka­zao je Te­des­c­hi na­po­mi­nju­ći da je bit­no da ot­pi­si po­tra­ži­va­nja bu­du tak­vi da ih do­bav­lja­či mo­gu pod­ni­je­ti. Is­tak­nuo je da ne smi­je bi­ti “urav­ni­lov­ke” te da su ne­ki do­bav­lja­či us­pi­je­va­li uprav­lja­ti ri­zi­ci­ma bo­lje od dru­gih pa im je da­nas lak­še no­si­ti se s kri­zom. – Atlan­tic gru­pa ne za­zi­va ni­ka­kav ot­pis, ali mo­že otr­pje­ti bez ikak­vih pro­ble­ma 100-pos­tot­ni ot­pis – re­kao je čel­nik kom­pa­ni­je ko­ja dis­tri­bu­ira i pro­izvo­di broj­ne pro­izvo­de ko­ji­ma se tr­gu­je na Kon­zu­mo­vim po­li­ca­ma pa do­dao da, una­toč to­me što ti­je­kom ožuj­ka ni­su u pu­nom ka­pa­ci­te­tu ops­krb­lji­va­li Kon­zum, u Atlan­ti­cu ipak bi­lje­že rast pri­ho­da u pr­vom tro­mje­se­čju go­di­ne. Atlan­tic će os­ta­ti so­li­da­ran s os­ta­lim do­bav­lja­či­ma jer je svjes­tan da “ne­ki ko­le­ge ne mo­gu pod­ni­je­ti ni bit­no ma­nje ot­pi­se”. Upi­tan mo­gu li do­bav­lja­či sup­s­ti­tu­ira­ti even­tu­al­ni pad na­rudž­bi iz ma­lo­pro­daj­nih la­na­ca ko­ji pos­lu­ju unu­tar Agro­ko­ra pro­da­jom na do­ma­ćem i re­gi­onal­nom tr­ži­štu za­klju­čio je da ne mo­že za­mis­li­ti hr­vat­sko tr­ži­šte bez hr­vat­skih pro­izvo­da. Po­hva­lio je br­zi­nu i sprem­nost Vla­de da amor­ti­zi­ra pro­ble­me iz­vjes­nog ste­ča­ja Agro­ko­ra kon­cem ožuj­ka i po­čet­kom trav­nja do­no­še­njem lex Agrokor. Na­po­mi­nje da nit­ko ni­jed­nog do­bav­lja­ča ni­je pri­si­lio da da­je svo­ju ro­bu. – Os­nov­ni kri­vac za ono što se do­go­di­lo Agrokoru je­di­no je i is­klju­či­vo pret­hod­na upra­va Agro­ko­ra – ja­san je bio Te­des­c­hi. Do­da­je da ni­ko­me ni­je u in­te­re­su ste­čaj Agro­ko­ra, pa ta­ko i Atlan­tic u pu­nom ka­pa­ci­te­tu dos­tav­lja ro­bu Agrokoru, a no­vi se ra­ču­ni pod­mi­ru­ju u ro­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.