RUSKO UPOZORENJE NI­JE BEZ VRAGA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Mis­lav Ši­ma­to­vić

Rje­še­nje si­tu­aci­je u Agrokoru bit će bol­no. Ne za­zi­vam ot­pis, ali mora ga bi­ti. Vje­ruj­te mi da Atlan­tic gru­pa mo­že pod­ni­je­ti ot­pis po­tra­ži­va­nja pre­ma Agrokoru u iz­no­su od 100 pos­to. To upozorenje Emi­la Te­des­c­hi­ja sup­til­na je pro­vo­ka­ci­ja ak­te­ra slu­ča­ja Agrokor ko­ji se od­bi­ja­ju su­oči­ti s is­ti­nom. Ako se že­le sa­ču­va­ti ključ­ne Agro­ko­ro­ve tvrt­ke i rad­na mjes­ta, svi uklju­če­ni, pa i dr­ža­va, mo­rat će se odre­ći di­je­la du­ga. Pi­ta­nje je sa­mo tko i u ko­joj mje­ri od do­ma­ćih do­bav­lja­ča to mo­že pod­ni­je­ti a da mu se oz­bilj­no ne za­lju­lja pos­lo­va­nje. „Bo­lje mr­ša­vi kom­pro­mis ne­go de­be­la tuž­ba“, po­ru­ču­je Po­le­ta­jev iz Sber­ban­ka. No, ako se već net­ko odri­če svog nov­ca, po­šte­no bi mu bi­lo objas­ni­ti što do­bi­va za­uz­vrat. Do­bav­lja­či i fi­nan­ci­je­ri že­le zna­ti u što ula­žu i ka­ko će Agrokor iz­gle­da­ti za go­di­nu da­na. A za to je po­tre­ban plan ope­ra­tiv­nog res­truk­tu­ri­ra­nja. Ram­lja­kov tim za­sad ener­gi­ju tro­ši na iz­na­la­že­nje na­či­na ka­ko osi­gu­ra­ti lik­vid­nost no­vim za­du­že­nji­ma. Osim što ši­roj jav­nos­ti mo­že pos­lu­ži­ti kao ma­li fi­nan­cij­ski lek­si­kon te­ško pre­vo­di­vih sin­tag­mi sko­va­nih na ma­te­rin­skom je­zi­ku Wall Stre­eta (roll up, stand still, payment in kind), slu­čaj Agrokor je i pod­sjet­nik na opas­nos­ti tak­vih inven­tiv­nih aran­žma­na smiš­lje­nih u cen­tri­ma svjet­ske fi­nan­cij­ske mo­ći, od ko­jih su ne­ki bi­li uz­rok glo­bal­nog fi­nan­cij­skog slo­ma 2008. Ni­je bez vraga upozorenje Sber­ban­ka da no­vi kre­di­ti ne­će spa­si­ti Agrokor, već mu je je­di­na šan­sa fo­ku­si­ra­nje na po­bolj­ša­nje ope­ra­tiv­nog pos­lo­va­nja, pri­je sve­ga Kon­zu­ma, a on­da i os­ta­lih tvrt­ki ko­la­te­ral­nih žr­ta­va kon­cer­no­vih du­go­va. Ako se ne za­us­ta­vi pad pro­me­ta u Kon­zu­mu, no­vih 200 mi­li­ju­na eura kre­di­ta kroz fa­moz­ni roll up mo­del bit će ba­če­no u vje­tar. Lo­gič­no je da u tak­vom de­alu že­le su­dje­lo­va­ti fon­do­vi ri­zič­nog ka­pi­ta­la, a od­bi­ja­ju do­sad naj­ve­ći fi­nan­ci­je­ri. Ti su fon­do­vi u je­ku Agro­ko­ro­ve kri­ze ku­po­va­li nje­go­ve obvez­ni­ce za tre­ći­nu vri­jed­nos­ti, a tre­ba­la bi im bi­ti ga­ran­ti­ra­na is­pla­ta po no­mi­nal­noj ci­je­ni ko­ju su pla­ti­li oni ula­ga­či od ko­jih su ti fon­do­vi ku­pi­li obvez­ni­ce. Na pi­ta­nje za­što gu­ra­ti Agrokor u ru­ke tak­vih igra­ča, a ig­no­ri­ra­ti one ko­ji su kroz kla­sič­ne kre­di­te do­sad upum­pa­li vi­še od mi­li­jar­du eura, od­go­vor zna po­vje­re­nik An­te Ram­ljak i oni ko­ji su ga u Agrokor pos­ta­vi­li.

Sber­bank ka­že da no­vi kre­di­ti ne­će spa­si­ti Agrokor, već mu je je­di­na šan­sa po­bolj­ša­nje ope­ra­tiv­nog pos­lo­va­nja, pri­je sve­ga Kon­zu­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.