Od pro­ble­ma s mje­ni­ca­ma do no­vog kre­di­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Od ka­da je za­sjeo na mjes­to iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka 10. trav­nja, “iz­gu­bio” se u rje­ša­va­nju pro­ble­ma s du­go­vi­ma i pre­go­vo­ri­ma o no­vom kre­di­tu, a već pr­vog tjed­na do­go­vo­rio je no­vi kredit od 80 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.