Ivi­ca Mu­dri­nić: Ne­dos­ta­je uprav­ljač­kog ka­pa­ci­te­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Kri­za u Agrokoru odra­ža­va ne­dos­ta­tak uprav­ljač­kog ka­pa­ci­te­ta na svim ra­zi­na­ma od dr­ža­ve do re­al­nog sek­to­ra. Da je bi­lo vi­še tran­s­pa­rent­nos­ti u iz­vje­šta­ji­ma i pos­lo­va­nju, kri­za bi dav­no bi­la sa­ni­ra­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.