Bran­ko Gr­čić: Vla­da je za­igra­la ru­ski ru­let

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Vla­da je do­no­še­njem lex Agrokor za­igra­la ne­ku vr­stu ru­skog ru­le­ta. Ka­ko će ta pri­ča za­vr­ši­ti, ja­ko je ne­iz­vjes­no, uz pri­jet­nje iz Sber­ban­ke tuž­ba­ma i tra­že­njem pra­va za ko­ja još ni­je jas­no omo­gu­ća­va li ih toj vr­sti vje­rov­ni­ka lex Agrokor ili ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.