Ka­os u Agrokoru ni­je se mo­gao ri­je­ši­ti u 6 tje­da­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Su­go­vor­nik u Vla­di sma­tra da je pre­ra­no go­vo­ri­ti o lo­šem ra­du iz­van­red­nog po­vje­re­ni­ka jer je i Po­le­ta­jev priz­nao da je u Agrokoru bio ka­os pa je lo­gič­no da u šest tje­da­na ni­je mo­gu­će taj ka­os od­mah mak­nu­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.