Dr­žav­ni taj­ni­ci Ko­pal i Ši­ljeg mo­žda i mi­nis­tri, os­ta­le bi­ra­ju part­ne­ri

Plen­ko­vić će ko­nač­ne raz­go­vo­re s po­ten­ci­jal­nim part­ne­ri­ma oba­vi­ti na­kon dru­gog kru­ga iz­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pre­du­vjet za bi­lo ka­kav do­go­vor s HNS-om je da A. Mrak Ta­ri­taš iz­gu­bi iz­bo­re u Za­gre­bu. Re­al­ni­ja je op­ci­ja mi­ni­mal­na ve­ći­na do 78 ru­ku Iva Pu­ljić-Še­go, Tea Ro­mić, Iva Bo­ban Va­le­čić Ia­ko se pri­bli­ža­va 7. lip­nja, ka­da po­či­nje sjed­ni­ca Sa­bo­ra na­kon stan­ke zbog lo­kal­nih iz­bo­ra, na ko­joj bi pre­mi­jer Plen­ko­vić tre­bao pred­lo­ži­ti če­ti­ri no­va mi­nis­tra i ta­ko po­ka­za­ti ima li no­vu par­la­men­tar­nu ve­ći­nu, još ni­je poz­na­to ni­jed­no mi­nis­tar­sko ime. Još ni­je ni po­sve jas­no ho­će li se no­vi mi­nis­tri za­is­ta bi­ra­ti 7. ili 8. lip­nja, ka­ko je ju­čer naj­a­vio šef Sa­bo­ra Jan­dro­ko­vić, ili bi se oni bi­ra­li 12. ili 13. lip­nja, ka­ko se nes­luž­be­no ču­je u HDZ-u.

Ne smi­je­mo ote­za­ti

– Kad bi­smo ote­za­li s gla­sa­njem o no­vim mi­nis­tri­ma, uš­li bi­smo u zo­nu po­li­tič­kog i pri­ti­ska jav­nos­ti, s pu­nim pra­vom, i to je vr­lo ri­skant­no. Tre­ba­mo se dr­ža­ti do­brih obi­ča­ja i mi­nis­tre pred­lo­ži­ti od­mah na po­čet­ku sjed­ni­ce, a to je sri­je­da ili če­t­vr­tak, dak­le 7. ili 8. lip­nja. Jan­dro­ko­vić će kao šef Sa­bo­ra na to­me us­tra­ja­ti – ko­men­ti­rao je iz­vor iz vr­ha HDZ-a. Ia­ko je ju­čer bi­lo Pred­sjed­niš­tvo Sa­bo­ra, na dnev­ni red ni­je uvr­šte­na toč­ka o ime­no­va­nju no­vih mi­nis­ta­ra jer Vla­da Sa­bo­ru ta­kav pri­jed­log još ni­je pos­la­la. Pre­mi­jer Plen­ko­vić, ka­ko doz­na­je­mo, ko­nač­ne raz­go­vo­re s po­ten­ci­jal­nim part­ne­ri­ma oba­vit će na­kon dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra ko­ji su u ne­dje­lju 4. lip­nja, dak­le od po­ne­djelj­ka do sri­je­de, ka­da bi tre­ba­lo bi­ti jas­no ima li HDZ no­vu ve­ći­nu ili je ne­ma. O raz­go­vo­ri­ma s no­vim part­ne­ri­ma, bi­li oni iz pos­to­je­će ve­ći­ne od 76 zas­tup­ni­ka ko­ji su iz­gla­sa­li Jan­dro­ko­vi­ća za še­fa Sa­bo­ra plus još ko­ji zas­tup­nik do ti­jes­ne ve­ći­ne od 77 ili 78 zas­tup­ni­ka ili mo­žda i iz HNS-a, ovi­sit će i sas­tav mi­nis­tar­skih ime­na. Ia­ko je re­al­ni­ji sce­na­rij da HDZ sa 76 do 78 zas­tup­ni­ka iz­gla­sa no­ve mi­nis­tre i da u ruj­nu, na­kon ljet­ne sa­bor­ske stan­ke, po­ku­ša pro­ši­ri­ti tu ve­ći­nu, dio su­go­vor­ni­ka iz HDZ-a još ni­je od­ba­cio mo­guć­nost sa­vez­niš­tva s HNS-om. Tvr­de da vod­stvo HNS-a za svo­je ru­ke tra­ži mjes­to pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i tri mi­nis­tar­stva, a me­đu nji­ma je Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja i pre­uzi­ma­nje ku­ri­ku­lar­ne re­for­me. No pri­ča s HNS-om ne mo­že bi­ti de­fi­ni­ra­na pri­je za­vr­šet­ka dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra. Pre­du­vjet za bi­lo ka­kav do­go­vor HDZ-a i HNS-a gu­bi­tak je An­ke Mrak Ta­ri­taš na iz­bo­ri­ma u Za­gre­bu jer je ona jed­na od naj­ve­ćih pro­tiv­ni­ca ko­ali­ci­je s HDZ-om. Bu­du­ći da su smi­je­nje­ne Mos­to­ve mi­nis­tre za­mi­je­ni­li HDZ-ovi dr­žav­ni taj­ni­ci, ni­je is­klju­če­no da ne­ki od njih pos­ta­nu i mi­nis­tri. Ro­bert Ko­pal, dr­žav­ni taj­nik u MUP-u ko­ji je za­mi­je­nio Mos­to­va mi­nis­tra Ore­pi­ća, mo­gao bi mo­žda pos­ta­ti no­vi mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va.

Op­ci­ja su i no­vi iz­bo­ri

Uži­va po­vje­re­nje pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća, nje­gov je po­seb­ni sa­vjet­nik, biv­ši je ana­li­ti­čar SOA-e, bio je je­dan od glav­nih stra­te­ga HDZ-a za lo­kal­ne iz­bo­re. Ni­je is­klju­če­no ni da Ma­rio Ši­ljeg, ko­ji je za­mi­je­nio Sla­ve­na Do­bro­vi­ća u Mi­nis­tar­stvu za­šti­te oko­li­ša, pre­uz­me i mi­nis­tar­sku po­zi­ci­ju. Dio lju­di u HDZ-u dr­ži da je od če­ti­ri upraž­nje­na mi­nis­tar­stva naj­a­trak­tiv­ni­je Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa i da bi HDZ taj re­sor mo­gao os­ta­vi­ti po­ten­ci­jal­nim part­ne­ri­ma. Me­đu­tim, bu­de li HDZ išao u ši­ri do­go­vor od mi­ni­mal­ne ve­ći­ne, ta­da bi Vla­da mo­gla do­ži­vje­ti op­sež­ni­ju re­kons­truk­ci­ju. I ako HDZ os­ta­ne na mi­ni­mal­noj ve­ći­ni, ne zna­či da će sva če­ti­ri mi­nis­tra bi­ti HDZ-ova. Pri­je će bi­ti nes­tra­nač­ki jer će ta­ko naj­lak­še do­bi­ti po­dr­šku u Sa­bo­ru, ka­žu nam u HDZ-u. Ia­ko se stva­ra do­jam da će HDZ ipak iz­bje­ći iz­van­red­ne iz­bo­re, iz­vor iz vr­ha HDZ-a upo­zo­ra­va da ne vje­ru­je ni­ko­me, jer da se po­ten­ci­jal­ni part­ne­ri na je­dan na­čin po­na­ša­ju u raz­go­vo­ru s HDZ-om, a na dru­gi pred TV ka­me­ra­ma te na­po­mi­nje da su i da­lje op­ci­ja no­vi iz­bo­ri. Ali ne u sr­p­nju, ne­go pri­je u ruj­nu.

HNS-a tra­ži mjes­to pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de i tri mi­nis­tar­stva, me­đu ko­ji­ma - obra­zo­va­nje

Ma­rio Ši­ljeg Za­mi­je­nio je Do­bro­vi­ća, dok­to­ri­rao je na pi­ta­nji­ma vo­da. Ro­dom je iz Lju­bu­škog, a fa­kul­tet je za­vr­šio u Osi­je­ku Ro­bert Ko­pal Oso­ba je od po­vje­re­nja pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća, biv­ši je ana­li­ti­čar SOA-e, i to kva­li­te­tan

Gor­dan Jan­dro­ko­vić No­vi mi­nis­tri bi­rat će se u Sa­bo­ru 7. ili 8. lip­nja, ka­da po­či­nje sjed­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.