Za re­for­mu je bit­na struč­nost, a ne to ra­de li je li­je­vi ili des­ni

Jo­ki­će­va re­for­ma do­ži­vje­la je fi­ja­sko. Za­što o to­me nit­ko ne go­vo­ri? Za pro­s­vje­de ne­ma raz­lo­ga jer ni­či­ja pra­va ni­su po­vri­je­đe­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Žar­ko Iv­ko­vić

Ne­ma kaš­nje­nja. Re­for­mu ne tre­ba iš­če­ki­va­ti s tak­vom ner­vo­zom i na­pe­toš­ću. Naš obra­zov­ni sus­tav funk­ci­oni­ra ja­ko do­bro U di­je­lu na­še pos­lo­vič­no po­di­je­lje­ne struč­ne, po­li­tič­ke i ine jav­nos­ti uvri­je­ži­lo se miš­lje­nje ka­ko je hr­vat­ski obra­zov­ni sus­tav loš i zas­ta­rio te da mu tre­ba hit­na re­for­ma, i to re­for­ma ko­ju je po­kre­nu­la struč­na sku­pi­na s Bo­ri­som Jo­ki­ćem na če­lu. Što o to­me ka­že izv. prof. dr. sc. Mar­ko Ale­rić s Od­sje­ka za kro­atis­ti­ku Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu, ko­ji je do proš­le go­di­ne bio član Na­ci­onal­nog vi­je­ća za od­goj i obra­zo­va­nje.

Ka­ko bis­te ko­men­ti­ra­li iz­bor no­vih čla­no­va Eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne za iz­ra­du ku­ri­ku­lar­ne re­for­me (ERS)? Sti­žu pri­go­vo­ri ka­ko je re­dom ri­ječ o kon­zer­va­tiv­ci­ma s na­zad­nim sta­vo­vi­ma.

Uvjet za iz­bor eks­pe­ra­ta rad­ne sku­pi­ne, i u ovom i u svim dru­gim slu­ča­je­vi­ma, mora uvi­jek bi­ti nji­ho­va struč­nost. Ide­olo­gi­ja i raz­li­čit po­gled na svi­jet ne bi smje­li utje­ca­ti na to ka­ko će bi­ti or­ga­ni­zi­ran sus­tav od­go­ja i obra­zo­va­nja. U kraj­njoj li­ni­ji, ni­je ni bit­no tko je iz­a­bran u ERS, je­su li oni li­je­vi ili des­ni, bit­no je da su struč­nja­ci.

Poz­na­je­te li no­vu vo­di­te­lji­cu ERS-a Ja­smin­ku Bu­ljan Cu­lej i što mis­li­te o njoj?

Poz­na­jem je: struč­na je, ima po­treb­ne kva­li­fi­ka­ci­je, upu­će­na je ja­ko do­bro u sus­tav od­go­ja i obra­zo­va­nja. Za taj je po­sao naj­važ­ni­je bi­ti do­bar or­ga­ni­za­tor. Nje­zin je naj­važ­ni­ji za­da­tak oku­pi­ti lju­de, upu­ti­ti ih na ono što se od njih tra­ži i do­bi­ti od­go­va­ra­ju­će re­zul­ta­te ko­ji će on­da pro­ći struč­nu jav­nu ras­pra­vu. Ta je ras­pra­va bit­na, zbog nje pret­hod­na rad­na sku­pi­na ni­je do­bi­la pro­laz­nu ocje­nu. Me­đu­tim, re­for­ma ni­ka­ko ne bi smje­la bi­ti pre­zen­ti­ra­na na po­la­ri­zi­ra­juć na­čin, u sti­lu “mi ili oni”, ili “mi smo na­pred­ni, a oni su na­zad­ni”. Ta­ko se sa­mo skre­će po­zor­nost s ono­ga što ku­ri­kul­ska re­for­ma jest, če­mu ona slu­ži i što bi tre­ba­li bi­ti nje­zi­ni re­zul­ta­ti.

Opor­be­ne stran­ke pri­go­va­ra­ju da je vla­da­ju­ća gar­ni­tu­ra za­us­ta­vi­la Jo­ki­će­vu re­for­mu?

Pr­vo, re­for­ma ni­je za­us­tav­lje­na, ne­go je jed­nos­tav­no bi­lo to­li­ko pri­mje­da­ba iz struč­ne, aka­dem­ske jav­nos­ti da se mo­ra­lo uze­ti ne­ko vri­je­me da se te pri­mjed­be usvo­je ili od­ba­ce i da se tek on­da pris­tu­pi pro­ved­bi re­for­me. Pot­pu­no je be­smis­le­no i znans­tve­no i struč­no ne­pri­hvat­lji­vo da se te pri­mjed­be ne raz­mo­tre. Pa to bi bi­lo sr­lja­nje u ne­što bez odo­bre­nja zna­nos­ti i stru­ke. Dru­go, re­for­ma se ne pro­vo­di po na­če­lu re­vo­lu­ci­je. Dak­le, da sad ne­što pres­ta­je i vi­še ne vri­je­di ni­šta, a naj­ed­nom evo sad ne­što no­vo što će nas spa­si­ti. Ja sam za na­če­lo evo­lu­ci­je: po­la­ga­no, pos­tup­no iden­ti­fi­ci­ra­ti što je pro­blem u obra­zo­va­nju i to mi­je­nja­ti.

Što uči­ni­ti s rje­še­nji­ma Jo­ki­će­ve sku­pi­ne? Ri­ječ je o tru­du sto­ti­na raz­li­či­tih struč­nja­ka.

To će si­gur­no bi­ti is­ko­ri­šte­no, sa­mo će, ko­li­ko znam, bi­ti raz­mo­tre­no ono što ni­je na­iš­lo na odo­bra­va­nje struč­ne i znans­tve­ne jav­nos­ti. Bi­lo bi be­smis­le­no sve ra­di­ti po­nov­no.

Je li oprav­da­na bo­ja­zan da će no­va sku­pi­na donijeti rje­še­nja ko­ja se ne­će svi­dje­ti npr. li­be­ral­ni­jim ro­di­te­lji­ma?

Svi­ma tre­ba do­pus­ti­ti da iz­ne­su svo­je miš­lje­nje i upo­zo­re na ne­ga­tiv­nos­ti, ali pri­mjed­be tre­ba­ju do­ći na­kon što se do­ne­su rje­še­nja. Ne ra­zu­mi­jem za­što una­pri- jed stva­ra­ti strah. Za sve te­me u nas­ta­vi, bez ob­zi­ra na to je­su li ne­ko­me pri­hvat­lji­ve ili ni­su, vri­je­di na­če­lo znans­tve­nos­ti. Osim to­ga, ku­ri­kul­ska re­for­ma mora pro­ći re­cen­zij­ski pos­tu­pak, kao što je bio slu­čaj i s Jo­ki­će­vom re­for­mom. Za­to mi ni­su jas­ne iz­ja­ve ka­ko tre­ba smi­je­ni­ti ovo­ga ili ono­ga i do­ves­ti Jo­ki­ća. Pa Jo­kić je bio vo­di­telj ku­ri­kul­ske re­for­me ko­ja je do­ži­vje­la fi­ja­sko. Za­što o to­me nit­ko ne go­vo­ri? Na stra­ni­ca­ma Mi­nis­tar­stva zna­nos­ti i obra­zo­va­nja objav­lje­ne su sve pri­mjed­be na ra­čun svih nas­tav­nih pred­me­ta. I to su pri­mjed­be struč­ne i znans­tve­ne, a ne po­li­tič­ke jav­nos­ti.

No ipak sma­tra­te da rad Jo­ki­će­ve sku­pi­ne tre­ba nas­ta­vi­ti?

Pret­hod­na sku­pi­na do­is­ta je na­pra­vi­la pu­no to­ga kva­li­tet­nog, me­đu­tim upu­će­ne su sto­ti­ne pri­mje­da­ba. Ni­smo valj­da to­li­ko umiš­lje­ni da mis­li­mo ka­ko ono što ra­di­mo ne smi­je bi­ti kri­ti­zi­ra­no. Ne mis­lim, dak­le, da tre­ba po­če­ti is­po­čet­ka, ne­go odvo­ji­ti do­bro od lo­še­ga, to lo­še po­pra­vi­ti i nas­ta­vi­ti da­lje. Ge­ne­ral­no mis­lim da naš sa­daš­nji obra­zov­ni sus­tav uop­će ni­je loš. Uos­ta­lom, ka­žu mi to i mno­gi struč­nja­ci iz raz­li­či­tih ze­ma­lja. Oni se ne mo­gu na­ču­di­ti ko­li­ko na­ša dje­ca zna­ju. Ne­ki od njih ne mo­gu se na­di­vi­ti na­šem obra­zov­nom sus­ta­vu.

Sma­tra­te li da je Jo­ki­ća, ko­ji se na­tje­cao za vo­di­te­lja no­ve rad­ne sku­pi­ne, ipak tre­ba­lo os­ta­vi­ti da su­dje­lu­je u nas­tav­ku re­for­me?

Su­ra­đi­vao sam s Jo­ki­ćem u Na­ci­onal­nom vi­je­ću za od­goj i obra­zo­va­nje. Mis­lim da ima ener­gi­je, da je do­bar or­ga­ni­za­tor, ali pro­izvod ko­ji su upu­ti­li u struč­nu jav­nu ras­pra­vu do­ži­vio je ne­us­pjeh. Pre­ma to­me, lo­gič­no je da on kao vo­di­telj pod­ne­se os­tav­ku, što je i uči­nio. Ne­oz­bilj­no je što se po­nov­no na­tje­cao za vo­di­te­lja no­ve eks­pert­ne rad­ne sku­pi­ne.

Ali opet se or­ga­ni­zi­ra­ju pro­s­vje­di ko­ji­ma se tra­ži nas­ta­vak baš Jo­ki­će­ve re­for­me?

Ne­ma ni­kak­va raz­lo­ga za pro­s­vje­de. Ni­su po­vri­je­đe­na ni­či­ja pra­va. De­mons­tri­ra­njem si­le tra­ži­ti da bu­de nas­tav­lje­na ku­ri­kul­ska re­for­ma na na­čin ko­ji ni­je pri­hva­ti­la struč­na i znans­tve­na za­jed­ni­ca ne­ma ni­kak­va smis­la.

Kas­ni li obra­zov­na re­for­ma?

Ne­ma kaš­nje­nja. Re­for­mu ne tre­ba iš­če­ki­va­ti s tak­vom ner­vo­zom i na­pe­toš­ću. Naš obra­zov­ni sus­tav funk­ci­oni­ra ja­ko do­bro, ima ne­dos­ta­ta­ka ko­je tre­ba is­pra­vi­ti, ali ne tre­ba do­no­si­ti ni­šta ne­pre­čac. Mo­ra­mo ima­ti vre­me­na za svo­ju dje­cu i ni­je sve­jed­no ka­kav će­mo obra­zov­ni sus­tav iz­gra­di­ti.

EVOLUCIJA, A NE REVOLUCIJA Jo­ki­će­va re­for­ma ni­je za­us­tav­lje­na, ne­go je tre­ba po­pra­vi­ti. Umjes­to za na­če­lo re­vo­lu­ci­je, ja sam za na­če­lo evo­lu­ci­je

Naš sa­daš­nji obra­zov­ni sus­tav uop­će ni­je loš. Ka­žu mi to i mno­gi struč­nja­ci iz raz­li­či­tih ze­ma­lja, ko­ji se ne mo­gu na­ču­di­ti ko­li­ko na­ša dje­ca zna­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.