Želj­kom Mar­kić pla­še jav­nost ra­di mo­bi­li­za­ci­je

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ru­še­nje Jo­ki­će­ve re­for­me ne­ki po­ve­zu­ju sa Želj­kom Mar­kić i nje­zi­nom udru­gom U ime obi­te­lji? Po­nav­lja se slu­čaj ko­ji se, na­ža­lost, čes­to pri­mje­nju­je, a to je da se ne­ke oso­be jav­no bla­te i da se nji­ma pla­ši jav­nost, a on­da se ta jav­nost mo­bi­li­zi­ra. To se do­ga­đa i Želj­ki Mar­kić. Po­nav­ljam, je­di­ni ra­ci­ona­lan raz­log zbog ko­jeg Jo­ki­će­va sku­pi­na vi­še ne ra­di jest taj što je do­ku­ment ko­ji su pro­izve­li imao to­li­ko pri­mje­da­ba. Pa HAZU je pri­ku­pio i obja­vio tri knji­ge pri­mje­da­ba. Ne­ka se na njih oči­tu­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.