Ma­njak do­na­to­ra ko­či po­vra­tak Po­sav­lja­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

U na­se­lju Že­ra­vac u B. Po­sa­vi­ni obi­lje­že­na je 20. ob­ljet­ni­ca pr­vog po­vrat­ka Hr­va­ta. – Još ima mno­go za­in­te­re­si­ra­nih za po­vra­tak i ob­no­vu, ali do­na­to­ra i sred­sta­va za tu na­mje­nu sve je ma­nje – re­kao je mi­nis­tar iz­bje­glih u Vla­di RS Da­vor Čor­daš.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.