Od­lu­ka vla­de Slo­ve­ni­je ne ti­če se hr­vat­skih šte­di­ša

Šte­di­še ko­ji su ‘pre­ni­je­li’ šted­nju u hr­vat­ske ban­ke svi su is­pla­će­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić

Dio šte­di­ša za­dr­žao je svo­je ulo­ge u Ljub­ljan­skoj ban­ci. To je tzv. ne­pre­ne­se­na šted­nja. Po od­lu­ci Eu­rop­skog su­da, ti su po­vra­ti u ti­je­ku Za hr­vat­ske šte­di­še sta­re Ljub­ljan­ske ko­ji još ni­su do­bi­li po­vrat de­viz­nih de­po­zi­ta ne­ma stra­ha. Na­ime, pri­op­će­nje slo­ven­ske vla­de u ko­jem piše da ne pos­to­ji obve­za Slo­ve­ni­je da is­pla­ti pre­ne­se­nu de­viz­nu šted­nju hr­vat­skih šte­di­ša na njih se – ne od­no­si.

Slo­že­na povijest

Tre­ba po­no­vi­ti kom­pli­ci­ra­nu povijest Ljub­ljan­ske ban­ke i raz­li­ku iz­me­đu ne­pre­ne­se­ne i pre­ne­se­ne šted­nje, o ko­joj je ov­dje ri­ječ. Na­kon ras­pa­da Ju­gos­la­vi­je i pov­la­če­nja Ljub­ljan­ske ban­ke iz Hr­vat­ske dio šte­di­ša za­dr­žao je svo­je ulo­ge u toj ban­ci. To je tzv. ne­pre­ne­se­na šted­nja. Pre­ma pre- su­di Eu­rop­skog su­da za ljud­ska pra­va Slo­ve­ni­ja no­vac mora vra­ti­ti šte­di­ša­ma i ti su po­vra­ti sa­da u ti­je­ku. No, dio šte­di­ša šted­nju je htio “pre­ni­je­ti” u hr­vat­ske ban­ke. Svi su is­pla­će­ni i to iz hr­vat­skog dr­žav­nog pro­ra­ču­na. Hr­vat­ska je Vla­da sto­ga da­la pu­no­moć Za­gre­bač­koj i Pri­vred­noj ban­ci, ko­je sa­da na hr­vat­skim su­do­vi­ma tu­že Ljub­ljan­sku ban­ku za is­pla­tu tog nov­ca. Ta je “pre­ne­se­na” šted­nja du­go pred­met nes­po­ra­zu­ma jer Slo­ve­ni­ja in­zis­ti­ra da se to pi­ta­nje tre­ti­ra kao suk­ce­sij­sko, što Hr­vat­ska od­bi­ja. Me­mo­ran­dum iz Mo­kri­ca ko­ji su 2013. go­di­ne pot­pi­sa­li ta­daš­nji pre­mi­je­ri Zo­ran Mi­la­no­vić i Ja­nez Jan­ša bio je po­tre­ban, ali ni­je ri­je­šio pro­blem. Slo­ve­ni­ja se me­mo­ran­du­mom obve­za­la da ne­će blo­ki­ra­ti hr­vat­sko člans­tvo u EU, a Hr­vat­ska da će ban­ka­ma ko­ji­ma je da­la pu­no­moć na­lo­ži­ti da zas­ta­nu s tim pro­ce­som pred su­dom. No, dvi­je se zem­lje ne sla­žu oko pri­je­vo­da en­gle­ske ri­je­či “stay” iz tog me­mo­ran­du­ma. Hr­vat­ska in­zis­ti­ra na to­me da se pro­ce­si sta­ve u mi­ro­va­nje jer ta­ko na­la­žu hr­vat­ski za­ko­ni ko­ji pak ne poz­na­ju ter­min “pre­kid”, dok Slo­ve­ni­ja tvr­di da se pos­tu­pak mora pre­ki­nu­ti. Pos­tup­ci na hr­vat­skim su­do­vi­ma pro­tiv Ljub­ljan­ske ban­ke sto­ga i da­lje te­ku. Ka­ko se tre­nu­tač­no u Slo­ve­ni­ji vo­di ras­pra­va o pri­va­ti­za­ci­ji No­ve Ljub­ljan­ske ban­ke jer se Slo­ve­ni­ja Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji obve­za­la da će pro­da­ti 75 pos­to di­oni­ca NLB-a, a u njoj za­dr­ža­ti 25 pos­to, što bi tre­ba­la is­pu­ni­ti do kra­ja idu­će go­di­ne, s ti­me da ove go­di­ne pro­da 50 pos­to di­oni­ca, ta­ko je slo­ven­ska vla­da iz­da­la pri­op­će­nje ko­je je uz­bu­di­lo dio šte­di­ša u Hr­vat­skoj. Slo­ven­ska je vla­da od­bi­la iz­da­ti jam­s­tvo po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma di­oni­ca NLB-a ko­jim bi jam­či­la da ih mo­gu­ći ne­ga­tiv­ni is­hod u tuž­ba­ma Za­gre­bač­ke ban­ke i Pri­vred­ne ban­ke Zagreb ne­će po­go­di­ti jer će taj ri­zik pre­ko fon­da pre­uze­ti Slo­ve­ni­ja kao sto­pos­tot­ni vlas­nik ban­ke. Od­bi­ja­nje da iz­da jam­s­tva, ka­žu slo­ven­ski me­di­ji i fi­nan­cij­ski struč­nja­ci, mo­že sma­nji­ti in­te­res po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca i sni­zi­ti ci­je­nu di­oni­ce kod inves­ti­to­ra, a vje­ro­jat­no će i od­go­di­ti pri­va­ti­za­ci­ju.

In­zis­ti­ra­ju na suk­ce­si­ji

Umjes­to jam­s­tva, slo­ven­ska je vla­da pak iz­da­la pri­op­će­nje u ko­jem je po­no­vi­la da je pra­vo­ri­jek hr­vat­skog Vr­hov­nog su­da pre­ma ko­je­mu je No­va Ljub­ljan­ska ban­ka so­li­dar­no od­go­vor­na za ne­is­pla­će­nu sta­ru de­viz­nu šted­nju kao uni­ver­zal­ni prav­ni sljed­be­nik Ljub­ljan­ske ban­ke prav­na po­gre­ška, nas­tav­lja­ju­ći in­zis­ti­ra­ti da je ri­ječ o suk­ce­sij­skom pi­ta­nju. O tak­voj od­lu­ci slo­ven­ske vla­de slo­ži­li su se svi mi­nis­tri osim mi­nis­tri­ce fi­nan­ci­ja Ma­te­je Vra­ni­čar Er­man ko­ja je zbog to­ga po­nu­di­la os­tav­ku, ali je pre­mi­jer Mi­ro Ce­rar ni­je pri­hva­tio.

Slo­ven­ska vla­da od­bi­ja iz­da­ti jam­s­tva kup­ci­ma di­oni­ca NLB-a zbog tuž­bi Za­be i PBZ-a

Za hr­vat­ske šte­di­še sta­re Ljub­ljan­ske ko­ji ni­su do­bi­li po­vrat ne­ma stra­ha

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.