Po­pu­lar­na Ir­ska u EU ima naj­vi­še obi­te­lji s tro­je ili vi­še dje­ce

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dij)

Na­kon Ir­ske naj­ve­ći udio ku­ćans­ta­va s tro­je ili vi­še dje­ce je u ra­zvi­je­nim zem­lja­ma, Fin­skoj, Bel­gi­ji, Fran­cu­skoj, Ni­zo­zem­skoj... Eu­rop­ska uni­ja 2016. ima­la je 220 mi­li­ju­na ku­ćans­ta­va, me­đu ko­ji­ma je njih sko­ro tre­ći­na ili 65,6 mi­li­ju­na ima­lo dje­cu do 15 go­di­na ili uz­dr­ža­va­nu dje­cu do 24 go­di­ne. No, kao i u Hr­vat­skoj, i u ci­je­lom EU naj­vi­še je obi­te­lji s jed­nim dje­te­tom, ko­je ima 31 mi­li­jun ku­ćans­ta­va. Po­ka­zu­ju to po­da­ci Eu­ros­ta­ta pre­ma ko­ji­ma je u EU 47% ku­ćans­ta­va ima­lo sa­mo jed­no di­je­te, njih 40% ili 26 mi­li­ju­na ima­lo je dvo­je dje­ce, a sa­mo 13% ili 8,5 mi­li­ju­na ku­ćans­ta­va je ima­lo tro­je ili vi­še dje­ce. U Hr­vat­skoj je si­tu­aci­ja još lo­ši­ja jer smo pre­ma po­s­ljed­njem po­pi­su sta­nov­niš­tva ima­li tek 36,8% obi­te­lji s dvo­je dje­ce, a vi­še­čla­ne obi­te­lji kod nas su ri­jet­kost. Ir­ska ko­ja je da­nas gos­po­dar­ski ra­zvi­je­na, imi­gra­cij­ska zem­lja, u ko­ju hr­le ne sa­mo mla­di ne­go i obi­te­lji s dje­com, ima naj­vi­ši udio obi­te­lji s tro­je ili vi­še dje­ce (27%), a na su­prot­noj su stra­ni Bu­gar­ska (5%) i Por­tu­gal (6%) te Špa­njol­ska i Ita­li­ja (8%), ko­je ima­ju naj­ma­nje tak­vih obi­te­lji. Ni Če­ška ni Li­tva ne mo­gu se po­hva­li­ti obi­te­lji­ma s vi­še dje­ce jer obje te zem­lje vi­še­čla­nih obi­te­lji ima­ju tek po 9%. Na­kon Ir­ske naj­ve­ći udio ku­ćans­ta­va s tro­je ili vi­še dje­ce za­bi­lje­žen je u ra­zvi­je­nim zem­lja­ma, Fin­skoj (20%), Bel­gi­ji (19%), Fran­cu­skoj, Ni­zo­zem­skoj i Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, jer sve tri po­to­nje ima­ju 17% tak­vih obi­te­lji. Ir­ska oči­to ni­ma­lo slu­čaj­no pred­nja­či u EU i po udje­lu ku­ćans­ta­va s dje­com (41%) is­pred Ci­pra i Polj­ske (38%), Mal­te, Por­tu­ga­la i Slo­vač­ke, ko­je ima­ju 36% tak­vih ku­ćans­ta­va. Na­su­prot nji­ma, sa­mo pe­ti­na ku­ćans­ta­va ima­la je dje­cu u Nje­mač­koj i Fin­skoj (22%), za­tim njih 25% u Šved­skoj, u Aus­tri­ji (26%), te Grč­koj (27%). Kao i u Hr­vat­skoj i u dru­gim u čla­ni­ca­ma EU, ve­li­ku ve­ći­nu obi­te­lji či­ne one ko­je ima­ju tek jed­no di­je­te. Je­di­ne su iz­nim­ke bi­le Ni­zo­zem­ska, Šved­ska, Ir­ska i Dan­ska, gdje je pos­to­tak ku­ćans­ta­va s dvo­je dje­ce bio ve­ći. No ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da su to zem­lje ko­je vo­de sta­bil­nu pro­na­ta­li­tet­nu po­li­ti­ku i nas­to­je mak­si­mal­no olak­ša­ti po­lo­žaj ro­di­te­lja s dje­com te us­kla­đi­va­nje nji­ho­va obi­telj­skog i pro­fe­si­onal­nog ži­vo­ta, o če­mu se u Hr­vat­skoj tek po­če­lo go­vo­ri­ti, ali ne i pro­vo­di­ti u dje­la. Sa­mo­hra­nih ro­di­telj­skih obi­te­lji naj­vi­še je u Dan­skoj, a naj­ma­nje u Hr­vat­skoj.

Kao i u Hr­vat­skoj, i u ci­je­lom EU naj­vi­še je obi­te­lji s jed­nim dje­te­tom Sa­mo­hra­nih ro­di­telj­skih obi­te­lji naj­vi­še je u Dan­skoj, a naj­ma­nje u Hr­vat­skoj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.