Trud­ni­ca bi­ra prat­nju, hra­nu, pi­će i po­lo­žaj u ko­jem će ro­di­ti

Kri­te­ri­ji su i po­što­va­nje ro­di­lja dru­gih kul­tu­ra i onih s HIV-om

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Iva­na Ri­mac Le­sič­ki Na po­čet­ku pi­lot-pro­jek­ta če­ti­ri uklju­če­na ro­di­li­šta mo­ra­la su na­pra­vi­ti sa­mo­ocje­nu ko­li­ko u prak­si pri­mje­nju­ju de­set kri­te­ri­ja Trud­ni­ca u po­ro­du od­lu­ču­je ho­će li še­ta­ti, sje­di­ti, ne­što po­pi­ti ili po­jes­ti, uz nju mo­že bi­ti prat­nja po nje­zi­nu iz­bo­ru, ona bi­ra po­lo­žaj za ra­đa­nje, sva­ki pos­tu­pak joj se mora objas­ni­ti, a ona ga ima pra­vo od­bi­ti jer ne­ma stan­dar­di­zi­ra­nih pro­ce­du­ra pa ta­ko, pri­mje­ri­ce, kliz­ma ni­je sa­mo­ra­zum­ljiv dio pri­pre­me sva­kog po­ro­da – ne­ka su od pra­vi­la ko­ja ro­di­li­šta mo­ra­ju usvo­ji­ti i pri­mje­nji­va­ti že­le li oz­na­ku “Pri­ja­telj maj­ki i dje­ce”. Na­ime, “Ro­di­li­šte pri­ja­telj dje­ce” znak je ko­ji no­si sva­ko ro­di­li­šte u Hr­vat­skoj, a da bi pos­ta­la i pri­ja­te­ljem maj­ki ro­di­li­šta tre­ba­ju im­ple­men­ti­ra­ti de­set te­melj­nih kri­te­ri­ja.

Po­što­va­ti že­lje že­ne

Te su kri­te­ri­je de­fi­ni­ra­le ključ­ne gi­ne­ko­lo­ške i pe­di­ja­trij­ske or­ga­ni­za­ci­je te Uni­cef, a u nas je u ti­je­ku in­s­pek­ci­ja Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva u če­ti­ri hr­vat­ske bol­ni­ce ko­je su pri­je šest mje­se­ci uš­le u taj pro­jekt. Me­đu spo­me­nu­tim kri­te­ri­ji­ma se na­vo­di i po­što­va­nje ro­di­lja dru­gih kul­tu­ra, nji­ho­vih obi­ča­ja, omo­gu­ću­je se pre­vo­di­telj, po­seb­na po­zor­nost pre­ma HIV po­zi­tiv­nim ro­di­lja­ma, ne do­pu­šta se ni­ka­kav oblik zlos­tav­lja­nja – emo­ci­onal­no, psi­hič­ko, fi­zič­ko, ver­bal­no, fi­nan­cij­sko. Mo­že se či­ni­ti su­viš­nim ova po­s­ljed­nja na­po­me­na, tj. kri­te­rij, no va­lja se pri­sje­ti­ti ni­za jav­nih svje­do­čans­ta­va trud­ni­ca o ig­no­rant­skom po­na­ša­nju, uvre­da­ma i psov­ka­ma ko­je su do­ži­vje­le u ne­kim hr­vat­skim ro­di­li­šti­ma. – U KB Mer­kur tru­di­mo se odu­vi­jek bi­ti pri­ja­telj i maj­ke i dje­te­ta. I pri­je ovog pro­jek­ta pri­hva­ća­li smo že­ni­ne že­lje i kod nas ne­ma dis­kri­mi­na­ci­je. Tre­ba vi­še raz­go­va­ra­ti i ko­mu­ni­ci­ra­ti; ima­li smo edu­ka­ci­ju za osob­lje i pre­da­va­nja ka­ko tre­ba ko­mu­ni­ci­ra­ti, ka­ko rje­ša­va­ti te­šku ko­mu­ni­ka­ci­ju, doš­le su nam pred­stav­ni­ce na­ci­onal­nih ma­nji­na da nam po­jas­ne ko­je su nji­ho­ve spe­ci­fič­nos­ti. Uglav­nom, kon­ti­nu­ira­no smo zad­nje dvi­je go­di­ne ra­di­li na to­me da is­pu­ni­mo te uvje­te – objaš­nja­va prof. dr.bsc. Rat­ko Ma­ti­je­vić, pred­stoj­nik Kli­ni­ke za žen­ske bo­les­ti i po­ro­de u toj bol­ni­ci. Na po­čet­ku tog pi­lot-pro­jek­ta če- ti­ri uklju­če­na ro­di­li­šta (KB Mer­kur, KB Sve­ti Duh, KBC Ri­je­ka i OB Za­bok) mo­ra­la su na­pra­vi­ti sa­mo­ocje­nu ko­li­ko u svo­joj prak­si pri­mje­nju­ju de­set te­melj­nih kri­te­ri­ja. In­s­pek­ci­je ko­je su u ti­je­ku do­ni­jet će pak svo­je miš­lje­nje i ta­da će se zna­ti je li ijed­no ro­di­li­šte u te če­ti­ri bol­ni­ce za­do­vo­lji­lo kri­te­ri­je te će pos­ta­ti pr­vo ro­di­li­šte ko­je je i pri­ja­telj maj­ki. Jed­na od na­ve­de­nih to­ča­ka jest i omo­gu­ća­va­nje maj­ki ko­ja je ro­di­la mr­tvo­ro­đen­če ili je pak os­ta­la bez no­vo­ro­đen­če­ta dos­to­jan oprost od svo­jeg dje­te­ta, omo­gu­ći­ti ro­di­te­lji­ma da pre­mi­nu­lo di­je­te za­gr­le i do­dir­nu ako to že­le, osi­gu­ra­ti im psi­ho­lo­šku po­moć.

Pro­mi­ca­nje do­je­nja

U KB Sve­ti Duh pak in­s­pek­ci­ja je bi­la proš­li tje­dan te, ka­ko ka­že doc. dr. sc. Be­ri­voj Mi­ško­vić, na­kon ana­li­ze oče­ku­ju za­ključ­ke od­nos­no miš­lje­nje. – Pre­ma ono­mu što ov­dje ra­di­mo, mis­lim da is­pu­nja­va­mo kri­te­ri­je. Ima­mo broj­ča­ne po­ka­za­te­lje ko­ji su pre­ma pre­po­ru­ci struč­nih udru­že­nja za ter­ci­jar­ni cen­tar i po­ka­zu­ju do­bru skrb o trud­ni­ca­ma i dje­ci – ka­že pred­stoj­nik Kli­ni­ke za gi­ne­ko­lo­gi­ju i po­rod­niš­tvo bol­ni­ce Sve­ti Duh. Ina­če, sva­ka bol­ni­ca ko­ja že­li ta­kav nas­lov mora već bi­ti oz­na­če­na kao pri­ja­telj dje­ce, što zna­či stal­ni za­jed­nič­ki bo­ra­vak ro­di­lje i dje­te­ta, pro­mi­ca­nje do­je­nja i po­moć pri do­je­nju itd.

U ro­di­li­štu bol­ni­ce Mer­kur ra­di­li zad­nje dvi­je go­di­ne da bi os­tva­ri­li ove uvje­te Proš­lo je šest mje­se­ci pi­lot-pro­jek­ta ko­ji je pro­vo­đen u če­ti­ri bol­ni­ce u zem­lji

REUTERS

Za oz­na­ku ‘Pri­ja­telj maj­ke i dje­ce’ bo­re se če­ti­ri ro­di­li­šta u Hr­vat­skoj

Pi­sa­na pra­vi­la pos­tu­pa­nja pre­ma trud­ni­ca­ma, ro­di­lja­ma, ba­bi­nja­ča­ma, nji­ho­vim obi­te­lji­ma i no­vo­ro­đen­ča­di Zdrav­s­tve­no i nez­drav­s­tve­no osob­lje mora pro­ći 20-sat­ni te­čaj za pri­mje­nu ovih pra­vi­la Že­ne bi­ra­ju po­lo­žaj ra­đa­nja, hra­nu i pi­će, mo­ra­ju bi­ti dos­tup­ne in­for­ma­ci­je ka­da se to sve iz me­di­cin­skih raz­lo­ga mora ogra­ni­či­ti Ti­je­kom po­ro­đa­ja uz ro­di­lju mo­že bi­ti jed­na oso­ba od po­vje­re­nja po vlas­ti­tu iz­bo­ru Skrb pri­la­go­đe­na druk­či­jim kul­tu­ra­ma, upoz­na­ti ro­di­lju s po­li­ti­kom ku­će uz po­moć pre­vo­di­te­lja ko­jeg tre­ba osi­gu­ra­ti ro­di­lja. Po­se­ban na­pu­tak ko­ji de­fi­ni­ra psi­ho­lo­šku po­moć

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.