Ob­nav­lja­ju se sta­no­vi ko­je je u zrak di­gao ubo­ji­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Snje­za­na.bi­cak@ve­cer­nji.net

Kar­lo­vač­ka zgra­da ko­ju je uni­šti­la eks­plo­zi­ja pli­na za­šti­će­ni je spo­me­nik kul­tu­re, a sve tro­ško­ve sno­sit će osi­gu­ra­va­ju­ća ku­ća Snje­ža­na Bi­čak Dva pot­pu­no uni­šte­na sta­na, pet ošte­će­nih, na­ru­še­na sta­ti­ka zgra­de ko­joj je u di­je­lu pri­je­ti­lo uru­ša­va­nje, te šte­ta od čak 810.000 ku­na, re­zi­me su eks­plo­zi­je pli­na, a po­tom i ve­li­kog po­ža­ra u zgra­di na kar­lo­vač­kom Stro­s­smaye­ro­vu tr­gu lanj­skog lis­to­pa­da. Na ka­tu zgra­de se kob­no­ga da­na do­go­di­la tra­ge­di­ja; psi­hič­ki ras­tro­jen ne­vjen­ča­ni su­prug je na­kon uboj­stva su­pru­ge, pri po­ku­ša­ju sa­mo­uboj­stva iz­a­zvao eks­plo­zi­ju dvi­ju plin­skih bo­ca. Snaž­na eks­plo­zi­ja do te­me­lja je uni­šti­la nji­hov i su­sjed­ni stan u pri­vat­nom vlas­niš­tvu. Taj je objekt po­seb­no za­šti­ćen od Mi­nis­tar­stva kul­tu­re i Kon­zer­va­tor­skog odje­la u Kar­lov­cu i ta­ko je po­seb­no i tre­ti­ran. Dje­lat­ni­ci tvrt­ki ko­je ob­nav­lja­ju zgra­du – Iz­grad­nja Po­po­vač­ki i TKK iz Kar­lov­ca – sve ra­de ruč­no, zi­da­ju zi­do­ve blo­ko­vi­ma. Krov se u di­je­lu ku­će pot­pu­no uru­šio, a ka­ko je zgra­da sta­ra, po­ja­vi­li su se i nak­nad­ni ra­do­vi, ta­ko da će kom­plet­ni tro­ško­vi na kra­ju bi­ti i ve­ći od procjene – ka­zao je Ni­ko­la Ro­goz, di­rek­tor kar­lo­vač­ke tvrt­ke In­ka­sa­tor, ko­ja je upra­vi­telj zgra­de. Sve tro­ško­ve po­prav­ka zgra­de sno­sit će osi­gu­ra­va­ju­ća ku­ća, a ra­do­vi će bi­ti go­to­vi do kra­ja sr­p­nja.

Ni­ko­la Ro­goz, di­rek­tor In­ka­sa­to­ra, sa su­rad­ni­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.