Zvo­na za sva­ko no­vo­ro­đen­če

Don Ju­re Mar­ti­nić: Zvo­nit ću i za one ko­ji ni­su ro­đe­ni u bra­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca@ve­cer­nji.net

Pos­ti­re ne di­je­le tuž­nu pri­ču broj­nih otoč­nih mjes­ta u ko­ji­ma je iz go­di­ne u go­di­nu sve ma­nje sta­nov­ni­ka. Na­pro­tiv! On­dje ih je sve vi­še Sla­vi­ca Vu­ko­vić Ka­da su svih pet zvo­na sa zvo­ni­ka cr­k­ve sve­tog Iva­na Kr­sti­te­lja u Pos­ti­ra­ma u po­ne­dje­ljak za­zvo­ni­la, ci­je­lo mjes­to je zna­lo, ro­di­lo se di­je­te! – U ne­dje­lju sam žup­lja­ni­ma na sve­toj mi­si naj­a­vio da zvo­na vi­še ne­će zvo­ni­ti s kam­pa­ne­la sa­mo kad net­ko od mje­šta­na umre, i kad je spro­vod, ta­ko­zva­ni “mr­tvi zvon”, već ću zvo­ni­ti i ka­da se ro­di di­je­te, u sla­vu ro­đe­nja i no­vo­ga ži­vo­ta, po­di­je­lit ću tu ra­dos­nu vi­jest s ci­je­lim na­šim mjes­tom! – pri­po­vi­je­da nam don Ju­re Mar­ti­nić, žup­nik u brač­kim Pos­ti­ra­ma, ko­ji od ovo­ga tjed­na zvo­nja­vom svih cr­k­ve­nih zvo­na, ka­da ne­ka mje­štan­ka ro­di di­je­te, objav­lju­je pu­ku sret­nu vi­jest. – Odu­šev­ljen sam re­ak­ci­jom žup­lja­na. Čim su u po­ne­dje­ljak oko 16 sa­ti ču­li cr­k­ve­na zvo­na, zna­li su o če­mu se ra­di, sta­li su me na­zi­va­ti i sla­ti po­ru­ke s pi­ta­njem “Tko se ro­dio?” Ro­di­la se dje­voj­či­ca, tre­ća u obi­te­lji, njoj su u čast zvo­ni­la zvo­na s na­še cr­k­ve i bi­lo mi je dra­go ka­da sam vi­dio ko­li­ko se lju­di ra­du­ju za­jed­no s obi­te­lji i ka­ko se mjes­tom pro­ni­je­la sret­na vi­jest jer ima li što ve­će i ra­dos­ni­je od no­vo­ga ži­vo­ta? – ka­že nam mla­di pos­tir­ski du­šo­briž­nik Mar­ti­nić. Pos­ti­re ne di­je­le tuž­nu pri­ču broj­nih otoč­nih mjes­ta u ko­ji­ma je iz go­di­ne u go­di­nu sve ma­nje sta­nov­ni­ka. Na­pro­tiv! Za­hva­lju­ju­ći tvor­ni­ci Sar­di­na svi ko­ji že­le ra­de, mla­di se vra­ća­ju u svo­je mjes­to na­kon ško­lo­va­nja, zas­ni­va­ju obi­te­lji, pa se broj sta­nov­ni­ka čak po­ve­ćao po­s­ljed­njih go­di­na, sa­da u Pos­ti­ra­ma ži­vi 1230 lju­di, pri­je 10 go­di­na bi­lo ih je 1150, a broj ro­đe­nih i umr­lih je ot­pri­li­ke iz­jed­na­čen, čak ka­da se pri­bro­je i ne­ka­daš­nji is­e­lje­ni­ci ko­ji pod sta­re da­ne do­la­ze iz da­le­kog svi­je­ta umri­je­ti u svo­me mjes­tu. – Pri­je, ka­da je bi­lo pu­no vi­še ro­đe­nja ne­go spro­vo­da, ni­je bi­lo uobi­ča­je­no zvo­ni­ti ka­da se di­je­te ro­di, ali vre­me­na su se pro­mi­je­ni­la. Ne­ka­da je bi­lo 70-80 ro­đe­nja go­diš­nje, sa­da ih ima­mo u pro­sje­ku 18. Ove go­di­ne već se ro­di­lo de­se­te­ro dje­ce, što je ja­ko do­bro. Spro­vo­da u pro­sje­ku ima­mo jed­na­ko kao i ro­đe­nja, a ot­pri­li­ke i 4-5 vjen­ča­nja. Ško­lu po­ha­đa 130 dje­ce, iz na­šeg i tri obliž­nja mjes­ta, a u vr­tić je upi­sa­no 67-ero dje­ce. Na­še mjes­to ide na­pri­jed – za­do­vo­ljan je don Ju­re. Ka­že nam da pros­pe­ri­tet Pos­ti­re mo­gu za­hva­li­ti i po­li­tič­koj sta­bil­nos­ti. – Kod nas li­je­va i des­na op­ci­ja SDP i HDZ vr­lo do­bro su­ra­đu­ju, ne­kad lju­di i ne zna­ju tko je na vlas­ti i tko je u ko­joj stran­ci. Svi na­ši po­li­ti­ča­ri ra­de za do­bro­bit Pos­ti­ra – tvr­di Mar­ti­nić. Ka­že da su unu­tar cr­k­ve re­ak­ci­je na zvo­na za ži­vot dvo­ja­ke. – Ni­sam ja pr­vi to smis­lio, čuo sam da za ro­đe­nje zvo­ni žup­nik u Jel­si, i to mi se ja­ko svi­dje­lo. Ima ih i ko­ji su skep­tič­ni i pi­ta­ju me što ću ka­da di­je­te bu­de ro­đe­no iz­van bra­ka. Sla­vi­mo do­la­zak no­vog ži­vo­ta i za me­ne to ne­ma ni­kak­ve ve­ze. Di­je­te je di­je­te! – po­ru­čio je don Ju­re Mar­ti­nić.

Don Mar­ti­nić: Čuo sam da žup­nik u Jel­si zvo­ni za ro­đe­nje, svi­dje­lo mi se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.