U tri go­di­ne sto mi­li­ju­na ku­na za ob­no­vu ces­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

U iz­grad­nju ces­tov­ne in­fras­truk­tu­re u Bro­du u idu­će tri go­di­ne bit će ulo­že­no no­vih 100 mi­li­ju­na ku­na, obe­ćao je ju­čer mi­nis­tar mora, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg But­ko­vić. Obi­šao je Lu­ku Brod te po­dvož­njak u Osječ­koj uli­ci i kruž­ni tok kod na­se­lja An­dri­je He­bran­ga, u či­ju je iz­grad­nju ulo­že­no oko 100 mi­li­ju­na ku­na, a obi­šao je i gra­di­li­šte sje­ver­nog kol­nič­kog tra­ka Sva­či­će­ve uli­ce. – Oče­ku­jem da će do­sa­daš­nja i bu­du­ća ula­ga­nja pri­do­ni­je­ti ra­zvo­ju gos­po­dar­stva i ras­te­re­će­nju grad­skog sre­di­šta od tran­zit­nog pro­me­ta – re­kao je But­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.