Trump po­vu­kao SAD iz spo­ra­zu­ma o kli­mi?

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ia­ko je od­lu­ka ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa da SAD iz­a­đu iz pa­ci­fič­kog tr­go­vin­skog spo­ra­zu­ma TPP pro­tu­ma­če­na kao naj­vje­ro­jat­ni­ji znak odus­ta­ja­nja Wa­shin­g­to­na i od pre­go­vo­ra o atlan­skoj zo­ni slo­bod­ne tr­go­vi­ne TTIP, iz Wa­shin­g­to­na sti­že neo­če­ki­van, druk­či­ji sig­nal. - Ni­je slu­čaj­no to što se, pri­li­kom pov­la­če­nja iz TPP-a, ni­smo po­vuk­li iz TTIP-a - re­kao je Wil­bur Ross, dr­žav­ni taj­nik za tr­go­vi­nu u Trum­po­voj ad­mi­nis­tra­ci­ji. - Ima smis­la nas­ta­vi­ti pre­go­vo­re o TTIP-u i ra­di­ti u smje­ru rje­še­nja ko­je po­ve­ća­va na­šu ukup­nu tr­go­vin­sku raz­mje­nu, a pri­tom sma­nju­je naš tr­go­vin­ski de­fi­cit - do­dao je Ross. Iz Wa­shin­g­to­na su ju­čer sti­za­le nes­luž­be­ne naj­a­ve da je Trump od­lu­čio po­vu­ći SAD iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma o kli­mat­skim pro­mje­na­ma. To bi mo­glo do­dat­no uda­ji­ti SAD-a od Eu­ro­pe.

Na­kon za­hlad­nje­nja od­no­sa s Trum­po­vom Ame­ri­kom Eu­ro­pa se sve vi­še okre­će sa­ma se­bi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.