Sud u Ber­li­nu: Fa­ce­bo­ok ne mora ot­kri­ti po­dat­ke o mo­gu­ćem ubo­ji­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Lu­ka Ca­par lu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net ZAGREB

Sud je maj­ci 15-go­diš­nje dje­voj­či­ce, ko­ju je pre­ga­zio vlak, od­bio do­pus­ti­ti uvid u nje­zin Fa­ce­bo­ok ra­čun zbog za­šti­te pri­vat­nos­ti Ro­di­te­lji po­gi­nu­log dje­te­ta ne­ma­ju pra­vo uvi­da u nje­gov Fa­ce­bo­ok ra­čun ka­ko bi vi­dje­li kri­ju li se u obja­va­ma i ko­mu­ni­ka­ci­ji na toj druš­tve­noj mre­ži mo­gu­ći uz­ro­ci dje­te­to­ve po­gi­bi­je – od­lu­ka je to vi­šeg su­da u Ber­li­nu ko­ji je od­ba­cio zah­tjev ro­di­te­lja dje­voj­či­ce ko­ja je pri­je pet go­di­na stra­da­la pod trač­ni­ca­ma vla­ka.

Net­ko je za­mrz­nuo pro­fil

Su­đe­nje u ko­jem se od­lu­či­va­lo mo­gu li ro­di­te­lji pris­tu­pi­ti Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci svo­je po­gi­nu­le kće­ri ili pred­nost ima kom­pa­ni­ja ko­ja se po­zi­va na za­kon o za­šti­ti pri­vat­nos­ti svo­jih ko­ris­ni­ka pri­vu­kao je ve­li­ku me­dij­sku po­zor­nost, ali i in­te­res jav­nos­ti jer se u kon­kret­nom slu­ča­ju, pre­ma tvrd­nja­ma maj­ke, ra­di­lo o mo­gu­ćem sa­mo­uboj­stvu zbog pri­jet­nji, vri­je­đa­nja ili bul­lyin­ga nji­ho­voj pet­na­es­to­go­diš­njoj kće­ri. Sve je po­če­lo 2012. go­di­ne ka­da je pet­na­es­to­go­diš­nja­ki­nju iz još uvi­jek ne­poz­na­tih raz­lo­ga pre­ga­zio vlak na sta­ni­ci ber­lin­ske pod­zem­ne že­ljez­ni­ce. Glav­no pi­ta­nje nje­zi­nih ro­di­te­lja bi­lo je za­što se to do­go­di­lo, a od­go­vo­re su po­ku­ša­li pro­na­ći na Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci svo­je tra­gič­no pre­mi­nu­le kće­ri. No, maj­ka, una­toč či­nje­ni­ci što je ima­la pris­tup­ne po­dat­ke za kćer­ki­nu stra­ni­cu, ni­je joj mo­gla pris­tu­pi­ti jer je Fa­ce­bo­ok na­ve­de­nu stra­ni­cu za­mrz­nuo (tzv. me­mo­ri­al sta­te). Tu se jav­lja pr­vi pro­blem jer maj­ka kao je­di­na ko­ja je ima­la pris­tup­ne po­dat­ke ni­je pod­ni­je­la zah­tjev za za­mr­za­va­nje stra­ni­ce, a pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz Fa­ce­bo­oka zah­tjev je mo­gao pod­ni­je­ti bi­lo ko­ji Fa­ce­bo­ok-pri­ja­telj stra­da­le dje­voj­ke. Kom­pa­ni­ja pak ne že­li ot­kri­ti tko je zah­tjev pod­nio jer ju u to­me spre­ča­va za­kon o za­šti­ti pri­vat­nos­ti tre­ćih oso­ba. Maj­ka pak tvr­di ka­ko bi upra­vo pre­gle­dom po­s­ljed­njih raz­go­vo­ra i obja­va nje­zi­ne kće­ri bi­lo mo­gu­će ut­vr­di­ti mo­gu­će raz­lo­ge smr­ti. – Že­lim vi­dje­ti s kim je i o če­mu mo­ja kći raz­go­va­ra­la ne­ko­li­ko sa­ti pri­je stra­da­nja. To bi mo­glo bi­ti pre­sud­no u ra­zot­kri­va­nju is­ti­ne o ci­je­lom slu­ča­ju – iz­ja­vi­la je maj­ka na po­čet­ku is­tra­ge. Ka­ko bi doš­la do od­go­vo­ra ko­je tra­ži, maj­ka je za­tra­ži­la pris­tup pro­fi­lu pu­tem su­da, a 2015. go­di­ne do­bi­la je i pr­vos­tu­panj­sku pre­su­du u svo­ju ko­rist, no Fa­ce­bo­ok se ža­lio pa je sve za­vr­ši­lo na vi­šem su­du u Ber­li­nu. Taj je pak ju­čer po­ni­štio pr­vos­tu­panj­sku pre­su­du i do­nio od­lu­ku u ko­rist Fa­ce­bo­oka po­zi­va­ju­ći se upra­vo na stro­ge nje­mač­ke za­ko­ne o za­šti­ti pri­vat­nos­ti tre­ćih oso­ba. Su­dac je obraz­lo­žio ka­ko se za­ko­ni mo­ra­ju po­što­va­ti una­toč tra­ge­di­ji i su­osje­ća­nju pre­ma obi­te­lji stra­da­le dje­voj­ke. Do­dao je ipak ka­ko slu­čaj ovom pre­su­dom ni­je za­klju­čen. – Po­li­ci­ja će uči­ni­ti sve što je po­treb­no

Stro­gi nje­mač­ki za­ko­ni šti­te pri­vat­nost tre­ćih oso­ba ko­je se mo­žda spo­mi­nju u obja­va­ma

ka­ko bi se ut­vr­di­lo je li na druš­tve­nim mre­ža­ma bi­lo iče­ga zbog če­ga je stra­da­la dje­voj­ka bi­la pod pri­ti­skom ili ne­kim obli­kom bul­lyin­ga, a što je mo­glo re­zul­ti­ra­ti tra­ge­di­jom – ka­zao je su­dac.

Idu na Vr­hov­ni sud

Iz Fa­ce­bo­oka su poz­dra­vi­li od­lu­ku su­da, no na­po­me­nu­li su ka­ko su­osje­ća­ju s obi­te­lji i po­štu­ju nji­ho­vu že­lju da saz­na­ju po­dat­ke ko­ji bi mo­gli do­ves­ti do mo­gu­ćih uz­ro­ka tra­ge­di­je. – In­ten­ziv­no tra­ži­mo rje­še­nje ka­ko bi­smo ro­di­te­lji­ma omo­gu­ći­li uvid u pro­fil nji­ho­ve kće­ri, a da is­to­vre­me­no iz­bjeg­ne­mo kr­še­nje za­ko­na ko­je bi mo­glo ugro­zi­ti pri­vat­nost tre­ćih oso­ba – ka­zao je na­kon pre­su­de glas­no­go­vor­nik Fa­ce­bo­oka. Pro­tiv kom­pa­ni­je se ina­če di­ljem svi­je­ta vo­de ti­su­će sud­skih pos­tu­pa­ka, upra­vo zbog za­šti­te pri­vat­nos­ti, a ro­di­te­lji­ma pre­mi­nu­le dje­voj­ke os­ta­je žal­ba Vr­hov­nom su­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.