Eu­rop­ska ko­mi­si­ja fo­ku­si­ra­na je na tri ključ­na po­dru­čja

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Do­vr­še­tak is­tin­ske fi­nan­cij­ske uni­je do 2025. i udru­ži­va­nje obvez­ni­ca

Do 2025. do­vr­ši­la bi se ban­kar­ska uni­ja, u ko­joj pos­to­ji eu­rop­ska, a ne na­ci­onal­ne agen­ci­je za osi­gu­ra­nje šted­nih ulo­ga i sa­na­ci­ju ba­na­ka. Kre­nu­lo bi se u smje­ru udru­ži­va­nja dr­žav­nih obvez­ni­ca ne­ko­li­ko ze­ma­lja euro­zo­ne u za­jed­nič­ki fi­nan­cij­ski ins­tru­ment ko­ji se nu­di ula­ga­či­ma. To je smjer pre­ma, za Ni­jem­ce omra­že­nim, “euro­obvez­ni­ca­ma”. Pos­ti­gao bi se na­pre­dak u po­dru­čju uni­je tr­ži­šta ka­pi­ta­la ka­ko bi se re­al­nom gos­po­dar­stvu osi­gu­ra­li ra­zv­no­vr­s­ni­ji i ino­va­tiv­ni­ji na­či­ni fi­nan­ci­ra­nja, me­đu os­ta­lim i na tr­ži­šti­ma ka­pi­ta­la.

Ve­ća po­moć oni­ma ko­ji is­pu­nja­va­ju eko­nom­ske pre­po­ru­ke iz Bruxel­le­sa

Pos­to­je­ći me­ha­ni­zam ko­or­di­na­ci­je eko­nom­skih po­li­ti­ka dr­ža­va čla­ni­ca, poz­na­ti­ji kao Europ­ski se­mes­tar, vi­še ne bi bio kuć­ni lju­bi­mac ko­jeg jed­ni ma­ze, a dru­gi bi naj­ra­đe šut­nu­li no­gom (ovis­no o to­me ka­ko se ko­me proh­tje), ne­go bi do­bio zu­be. Eko­nom­ske pre­po­ru­ke iz Bruxel­le­sa mo­ra­le bi se slu­ša­ti i is­pu­nja­va­ti bo­lje ne­go do­sad, kad ih mno­ge dr­ža­ve ta­ko la­ko ig­no­ri­ra­ju. Pru­ža­la bi se ve­ća teh­nič­ka po­moć dr­ža­va­ma u is­pu­nja­va­nju pre­po­ru­ka i ko­or­di­na­ci­ji eko­nom­ske po­li­ti­ke s dru­gi­ma u euro­zo­ni. Ko­ri­šte­nje nov­ca iz fon­do­va EU ovi­si­lo bi u ve­ćoj mje­ri o is­pu­nja­va­nju. struk­tur­nih re­for­mi.

Za­jed­nič­ki mi­nis­tar fi­nan­ci­ja i je­dins­tve­ni pro­ra­čun euro­zo­ne

Pred­sjed­nik Eu­ro­gru­pe, ti­je­la u Vi­je­ću EU sas­tav­lje­nog od mi­nis­ta­ra fi­nan­ci­ja dr­ža­va čla­ni­ca euro­zo­ne, vi­še ne bi bio bi­ran iz­me­đu jed­nog od tih mi­nis­ta­ra, već bi bio bi­ran za stal­no. Bio bi bli­že ne­koj vr­sti “mi­nis­tra fi­nan­ci­ja či­ta­ve euro­zo­ne”, umjes­to što je do sa­da to bio mi­nis­tar fi­nan­ci­ja, npr.. Luk­sem­bur­ga ili Ni­zo­zem­ske ko­ji se pri­vre­me­no pri­ma i duž­nos­ti še­fa Eu­ro­gru­pe. Pred­la­že se i stva­ra­nje po­seb­nog pro­ra­ču­na euro­zo­ne. Sa za­jed­nič­kim pro­ra­ču­nom i mi­nis­trom fi­nan­ci­ja euro­zo­na bi iz­gle­da­la oz­bilj­ni­je i s ve­ćim de­mo­krat­skim le­gi­ti­mi­te­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.