“Gle­daj­te na­pri­jed, u zem­lju svo­je dje­ce, a ne svo­jih dje­do­va”

Do­ju­če­raš­nji sr­bi­jan­ski pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić pri­seg­nuo za pred­sjed­ni­ka i gra­đa­ni­ma obe­ćao bo­lju bu­duć­nost unu­tar EU

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Bra­ni­mir Bra­da­rić bra­ni­mir.bra­da­ric@ve­cer­nji.net VUKOVAR

Ova je re­gi­ja je­dan ve­li­ki sus­tav spo­je­nih po­su­da i sud­bi­na. Že­lim po­pra­vi­ti od­no­se s Hr­vat­skom, po­ru­čio je u svom go­vo­ru Vu­čić Sve­ča­no po­la­ga­nje pri­se­ge Alek­san­dra Vu­či­ća za pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je iz­a­zva­lo je ju­čer i niz ne­ga­tiv­nih ko­men­ta­ra – na vi­še mjes­ta mo­gli su se pro­či­ta­ti ko­men­ta­ri da je ci­je­la sve­ča­nost iz­gle­da­la kao da se us­to­li­ču­je kralj, a ne pred­sjed­nik.

Ni­ko­lić pre­ma Ki­ni i Ru­si­ji

Sve­ča­nom ce­re­mo­ni­jom i po­la­ga­njem pri­se­ge do­sa­daš­nji sr­bi­jan­ski pre­mjer Alek­san­dar Vu­čić od ju­čer je i služ­be­no pos­tao sr­bi­jan­ski pred­sjed­nik. Na taj na­čin for­ma­li­zi­ra­na je uvjer­lji­va po­bje­da Vu­či­ća na pred­sjed­nič­kim iz­bo- ri­ma ka­da je već u pr­vo­me kru­gu osvo­jio 55 pos­to gla­so­va. Vu­čić je pri­se­gu po­lo­žio nad Us­ta­vom, či­ji je po­se­ban pri­mje­rak na­prav­ljen za ovu pri­li­ku, a is­pod Us­ta­va Sr­bi­je na go­vor­ni­ci u Skup­šti­ni Sr­bi­je na­la­zi­la se i re­pli­ka Mi­ros­lav­lje­va evan­đe­lja. Pret­hod­no je u sr­bi­jan­skoj Skup­šti­ni pro­či­ta­na os­tav­ka Vu­či­ća na mjes­to pred­sjed­ni­ka vla­de, što su opor­be­ni zas­tup­ni­ci poz­dra­vi­li plje­skom iz­ra­ža­va­ju­ći ta­ko ne­za­do­volj­stvo nje­go­vim na­či­nom vla­da­nja. Do­ju­če­raš­nji pred­sjed­nik Sr­bi­je To­mis­lav Ni­ko­lić svo­me je na­s­ljed­ni­ku pre­dao stan­dar­tu, po­seb­nu zas­ta­vu, kao i pe­čat. Ni­ko­lić je ta­ko oti­šao u pred­sjed­nič­ku mi­ro­vi­nu ia­ko se ne­će pot­pu­no po­vu­ći jer je pre­uzeo no­vo­os­no­va­no ti­je­lo za su­rad­nju s Ru­si­jom i Ki­nom. – Po­la­ko ali si­gur­no vi će­te iz da­na u dan osje­ća­ti bo­lji­tak. Ne­moj­te gle­da­ti una­trag, gle­daj­te pre­ma na­pri­jed. Gle­daj­te u zem­lju svo­je dje­ce, a ne svo­jih dje­do­va. Kao pred­sjed­nik vam obe­ća­vam da ću ču­va­ti mir i sta­bil­nost, da ću ču­va­ti i bra­ni­ti bu­duć­nost na­še dje­ce – po­ru­čio je Vu­čić ko­je­mu je pri­ori­tet ula­zak u EU . Po­ru­čio je Vu­čić ka­ko je dr­ža­vi nuž­no za­jed­niš­tvo svih os­lo­bo­đe­no dnev­nih, po­li­tič­kih i ide­olo­ških raz­li­ka. Is­tak­nuo je i ka­ko že­li sa­ču­va­ti dr­ža­vu od onih “ko­ji Sr­bi­ji sva­kod­nev­no pri­je­te” kao i da Sr­bi­ja ima do­bro oprem­lje­nu voj­sku. – Ova je re­gi­ja je­dan ve­li­ki sus­tav spo­je­nih po­su­da i sud­bi­na. Že­lim otvo­ri­ti unu­traš­nji di­ja­log o Ko­so­vu kao i po­pra­vi­ti od­no­se s Hr­vat­skom. Že­li­mo nas­ta­vi­ti su­rad­nju s os­ta­lim dr­ža­va­ma u re­gi­ji, gra­di­ti de­mo­krat­sko druš­tvo – re­kao je Vu­čić naj­av­lju­ju­ći nas­ta­vak bli­skih od­no­sa i s Ru­si­jom.

Čes­tit­ke Sr­ba iz Hr­vat­ske

Po­ru­čio je i da će kao pred­sjed­nik Sr­bi­je bi­ti uz sr­p­ski na­rod u okru­že­nju, u Re­pu­bli­ci Sr­p­skoj, Hr­vat­skoj, Cr­noj Go­ri, Ma­ke­do­ni­ji, uz po­što­va­nje te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta i su­ve­re­ni­te­ta dr­ža­va u ko­ji­ma ži­ve. Čes­tit­ke Vu­či­ću upu­ti­li su i Sr­bi iz Hr­vat­ske. – Sret­ni smo i čast nam je što je no­vi pred­sjed­nik Sr­bi­je pre­uzeo tu funk­ci­ju po­go­to­vo zbog či­nje­ni­ce što je na iz­bo­ri­ma do­bio 75 pos­to gla­so­va Sr­ba iz Hr­vat­ske. Sret­ni smo i jer je u svo­me go­vo­ru naj­a­vio da će kao pred­sjed­nik po­ma­ga­ti Sr­bi­ma u okru­že­nju, pri če­mu je ne­ko­li­ko pu­ta spo­me­nuo i Sr­be u Hr­vat­skoj. Naj­a­vio je i da će ra­di­ti na us­pos­tav­lja­nju do­brih od­no­sa s Hr­vat­skom – re­kao je pred­sjed­nik Za­jed­nič­kog vi­je­ća op­ći­na Dra­gan Cr­no­go­rac.

Vu­čić je naj­a­vio da će gra­đa­ni “po­la­ko ali si­gur­no iz da­na u dan osje­ća­ti bo­lji­tak” Dra­gan Cr­no­go­rac: Sret­ni smo i jer je Vu­čić naj­a­vio da će po­ma­ga­ti Sr­bi­ma u Hr­vat­skoj

Alek­san­dar Vu­čić pri­seg­nuo je s ru­kom na Us­ta­vu Sr­bi­je i re­pli­ci Mi­ros­lav­lje­va evan­đe­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.