Pro­s­vjed­ni­ci: Laž­ni ca­re Vu­či­ću, pro­dao si Ko­so­vo

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ia­ko su se broj­ni gra­đa­ni or­ga­ni­zi­ra­li ka­ko bi Vu­či­ću da­li po­dr­šku, ogla­si­li su se i nje­go­vi pro­tiv­ni­ci. Opor­be­ni zas­tup­ni­ci u Skup­šti­ni no­si­li su tran­s­pa­ren­te na ko­ji­ma je pi­sa­lo: “Lo­po­vu se ne čes­ti­ta na kra­đi”, “Pro­dao si Ko­so­vo”, “Laž­ni car Vu­čić”, “Ne­moj da mi la­žeš ba­bu”, “Vlast si uzeo, dr­ža­vu ti ne da­mo”… Bio je tu i Nje­go­šev ci­tat: “Ko­me za­kon le­ži u to­pu­zu, tra­go­vi mu smr­de ne­čo­vješ­tvom.”

Po­s­ljed­njeg da­na u funk­ci­ji pre­mi­je­ra Vu­čić je obi­la­to čas­tio vi­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.