1826

da­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

To­mis­lav Ni­ko­lić obav­ljao je duž­nost pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je 1826 da­na – od 31. svib­nja 2012. do 31. svib­nja 2017. go­di­ne. Pre­dao ju je svom stra­nač­kom ko­le­gi Alek­san­dru Vu­či­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.