Spek­ta­ku­lar­na pro­duk­ci­ja za naj­ve­ći hr­vat­ski kon­cert an­sam­bla LADO

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Pri­pe­me za naj­ve­ći ikad odr­ža­ni hr­vat­ski kon­cert An­sam­bla LADO na­zi­va Ču­vaj­mo na­še bla­go u pu­nom su je­ku. Spek­ta­ku­lar­na, mo­der­na pro­duk­ci­ja za po­seb­nu fol­k­lor­nu ča­ro­li­ju ula­zi u Are­nu Zagreb. Naj­ve­ća po­zor­ni­ca kul­tu­re na ko­joj će ove su­bo­te, 3. lip­nja u 20 sa­ti po pr­vi put nas­tu­pi­ti an­sambl LADO im­pre­siv­ne je ve­li­či­ne 250 m2.

LADO će Za­grep­ča­ni­ma, uz naj­no­vi­je svjet­ske tren­do­ve ra­s­vje­te i zvu­ka, na pot­pu­no dru­ga­či­ji, mo­de­ran na­čin pred­sta­vi­ti no­vi cje­lo­ve­čer­nji pro­gram Is­pod du­ba sto­ljet­no­ga. No­vi pro­gram pri­ka­zu­je ne­ke od ko­re­ogra­fi­ja ko­je su na­gra­đi­va­ne ka­ko na do­ma­ćim, ta­ko i na ino­zem­nim na­tje­ca­telj­skim fes­ti­va­li­ma, kao i ko­re­ogra­fi­je ko­je na re­per­to­ar An­sam­bla LADO pr­vi put do­no­se pje­sme i ple­so­ve Hr­va­ta u Aus­tri­ji, Ma­đar­skoj te s po­dru­čja uz ri­je­ku Su­tlu. Ovim pro­gra­mom An­sambl LADO naj­av­lju­je i svo­ju no­vu umjet­nič­ku prak­su ko­ja za sva­ku se­zo­nu po­dra­zu­mi­je­va pos­tav­lja­nje pot­pu­no no­vog cje­lo­ve­čer­njeg pro­gra­ma pri­prem­lje­nog za svo­ju vjer­nu pu­bli­ku.

Po­seb­nost na­do­la­ze­ćeg spek­tak­la An­sam­bla LADO pre­poz­na­li su broj­ni lju­bi­te­lji kul­tu­re pa ta­ko za kon­cert u Are­ni Zagreb vla­da vi­še ne­go od­li­čan in­te­res. Uz do­ma­ću pu­bli­ku i me­di­je, svoj do­la­zak naj­a­vi­li su i pred­stav­ni­ci me­di­ja iz ino­zem­s­tva što je još je­dan pre­kra­san po­ka­za­telj vri­jed­nos­ti, za­nim­lji­vos­ti i kva­li­te­te hr­vat­ske kul­tu­re i na­rod­ne ba­šti­ne.

Kon­cert An­sam­bla LADO u Are­ni Zagreb odr­ža­va se pod po­kro­vi­telj­stvom Pred­sjed­ni­ce Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Ko­lin­de Gra­bar – Ki­ta­ro­vić.

Ulaz­ni­ce za nas­tup LADA u Are­ni ko­ji se odr­ža­va uz part­ner­stvo HEP-a i Pe­ve­ca, mo­gu se osi­gu­ra­ti u sus­ta­vu Ulaz­ni­ce.hr ili Even­tim.hr. Uče­ni­ci, stu­den­ti, umi­rov­lje­ni­ci i čla­no­vi KUD-ova uz pre­do­če­nje svog sta­tu­sa os­tva­ru­ju pra­vo na ci­je­nu ulaz­ni­ce već po 80 kn.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.