Lo­kal­ni po­du­zet­nik ula­že 11 mi­li­ju­na eura u ho­tel

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Ma­ri­ja Cr­njak/PD

Glav­ni cilj inves­ti­to­ra, gra­đe­vin­ske tvrt­ke De­grad De­ve­lop­ment Gro­up, bio je uklju­či­ti se u ra­zvoj Kr­ka kao top tu­ris­tič­ke des­ti­na­ci­je ma­ri­ja.cr­njak@pos­lov­ni.hr Gra­đe­vin­ska tvrt­ka De­grad De­ve­lop­ment Gro­up u vlas­niš­tvu De­ni­sa Ši­klja­na, poz­na­ta po inves­ti­ci­ja­ma i iz­grad­nji luk­suz­nih vi­la i apart­ma­na na oto­ku Kr­ku, gra­di luk­suz­ni ho­tel u sa­mom gra­du Kr­ku. Vi­si­na inves­ti­ci­je je 11 mi­li­ju­na eura, a ho­tel s 35 so­ba i krov­nim ba­ze­nom s mo­ti­vi­ma gla­go­lji­ce tre­bao bi se otvo­ri­ti za se­zo­nu 2018. go­di­ne, ot­kri­va za Pos­lov­ni dnev­nik De­nis Ši­kljan. – Ra­di se o du­go pri­pre­ma­nom pro­jek­tu uz sa­mo mo­re u gra­du Kr­ku, s pre­kras­nom vi­zu­rom na sta­ri grad, Ka­štel iz 12 sto­lje­ća i zvo­nik Krč­ke ka­te­dra­le. Bu­du­ći da se ba­vi­mo inves­ti­ci­ja­ma i grad­njom is­klju­či­vo ek­s­klu­ziv­nih vi­la i apart­ma­na, ova­kav objekt si­gur­no je per­ja­ni­ca na­šeg do­sa­daš­njeg ra­da – is­ti­če De­nis Ši­kljan, te do­da­je ka­ko je os­nov­ni cilj inves­ti­to­ra bio uklju­či­ti se u ra­zvoj Kr­ka kao top tu­ris­tič­ke des­ti­na­ci­je. Bu­du­ći ho­tel bit će smje­šten uz lun­go ma­re i grad­sku pla­žu. S ob­zi­rom na to da se ra­di o ve­li­kom po­ko­su te­re­na, za­miš­lje­no je da se me­di­te­ran­ski vr­to­vi ste­pe­nas­to spu­šta­ju pre­ma mo­ru. Izved­be­ni pro­jekt je go­to­vo za­vr­šen, a pot­pi­su­je ga hr­vat­ski stu­dio Lo­tus Ar­c­hi­tec­ti.

Ho­tel s 35 so­ba i krov­nim ba­ze­nom s mo­ti­vi­ma gla­go­lji­ce tre­bao bi se otvo­ri­ti za se­zo­nu 2018.

Bu­du­ći ho­tel uz grad­sku pla­žu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.