Za­što su upu­te o ot­pi­su po­rez­nog du­ga i zas­ta­ri tzv. in­ter­ni akt, a ti­ču se gra­đa­na!?

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - S. K. či­ta­te­lji­ca iz Za­gre­ba

Oso­bi­to mi je dra­go da slu­čaj biv­šeg naj­krat­ko­traj­ni­jeg mi­nis­tra hr­vat­skih bra­ni­te­lja u spo­ru s Po­rez­nom upra­vom us­pješ­no i pra­ved­no za­vr­šio za nje­ga, ali, pi­tam se, što je s ti­su­ća­ma dru­gih duž­ni­ka ko­ji su u odre­đe­nim si­tu­aci­ja­ma ima­li ne­ko pra­vo ili ga još i da­nas ima­ju, ali za to ne zna­ju ili im pra­vo os­po­ra­va Po­rez­na upra­va. Kon­kret­no, ra­di o to­me da duž­ni­ci ko­ji­ma se Po­rez­na upra­va upi­sa­la u jav­ne knji­ge, naj­češ­će u zem­ljiš­ne knji­ge, u obli­ku za­lož­nog pra­va kao obli­ka osi­gu­ra­nja na­pla­te du­ga, ima­ju pra­vo na ot­pis onog di­je­la du­ga ko­ji je do da­tu­ma to­ga upi­sa ušao u zas­ta­ru. Ta­ko, na­ime, piše u Upu­ti u ve­zi na­pla­te po­rez­nog du­ga Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja (Kla­sa: 410-01/0901/91, Ur. br.: 513-07-21-06/09-1 od 22. svib­nja 2009. go­di­ne) pa je, me­đu os­ta­lim, pro­pi­sa­no je da se dug ot­pi­su­je i u slu­ča­ju ako je pri­go­vor zas­ta­re is­tak­nut na­kon upi­sa u jav­nu knji­gu, ako je dug u tre­nut­ku upi­sa bio u zas­ta­ri. Ta­ko­đer, Upu­tom je pro­pi­sa­no, da neo­vis­no o to­me je li pri­go­vor zas­ta­re is­tak­nut na­kon 1. si­ječ­nja 2009. go­di­ne, ove odred­be pri­mje­nji­vat će se u svim slu­ča­je­vi­ma u ko­ji­ma je za­lož­no pra­vo u jav­ne knji­ge upi­sa­no do 31. pro­sin­ca 2008. go­di­ne. Ali, ma­lo je duž­ni­ka zna­lo za tak­vu mo­guć­nost jer je za­pra­vo upu­ta in­ter­nog ka­rak­te­ra za po­rez­ne služ­be­ni­ke ko­ji, na­rav­no ni­su ni slu­čaj­no upo­zo­ri­li duž­ni­ke na mo­guć­nost pod­no­še­nja zah­tje­va za ot­pis te­me­ljem tih odred­bi Upu­te. Ali, ima i onih ko­ji su ipak pod­ni­je­li ta­kav zah­tjev, no Po­rez­na ih upra­va ig­no­ri­ra ili ne do­no­si po go­di­nu i vi­še da­na rje­še­nja o to­me. Na­vo­dim me­ni poz­na­ti pri­mjer. Do da­na upi­sa za­lož­nog pra­va na ne­kret­ni­ne ra­di ne­pod­mi­re­nog po­rez­nog du­ga proš­lo je 11 go­di­na od da­na od ka­da se ra­ču­na­la zas­ta­ra, a do pra­vo­moć­nos­ti rje­še­nja o ovr­si te­me­ljem ko­je­ga je iz­vr­šen upis te­re­ta proš­lo je 10 go­di­na. Ap­so­lut­na zas­ta­ra bi­la je šest go­di­na te je u zas­ta­ri os­tva­re­no go­to­vo dvos­tru­ko du­lje raz­dob­lje ne­go je to po­treb­no za ot­pis. Zah­tjev ot­pi­sa je pod­ne­sen je proš­le go­di­ne po saz­na­nju o pos­to­ja­nju Upu­te Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja. Od­go­vor još ni­je sti­gao, ali, pro­blem po­rez­ni­ci­ma pred­stav­lja to što se dug ot­pla­ću­je u obli­ku re­pro­gra­ma ko­ji je odobren 2013. go­di­ne pre­ma “Li­ni­će­vu” za­ko­nu o na­pla­ti po­rez­nog du­ga fi­zič­kih oso­ba. No bez ob­zi­ra na to, s ob­zi­rom na to da pod­no­še­nje zah­tje­va pre­ma na­ve­de­noj Upu­ti ni­je vre­men­ski ogra­ni­če­no, sav dug ko­ji je do da­na upi­sa za­lož­nog pra­va ušao u zas­ta­ru tre­ba bi­ti ot­pi­san, os­ta­tak ko­ji je iz­van to­ga kri­te­ri­ja ot­pi­san. Baš me za­ni­ma kak­vo će bi­ti rje­še­nje ka­da stig­ne. Onim duž­ni­ci­ma ko­ji ima­ju si­tu­aci­ju da zna­ju da im je dug ili dio du­ga ušao u zas­ta­ru do da­na upi­sa bi­lo ko­jeg obli­ka te­re­ta u jav­nu knji­gu pred­la­žem da pod­ne­su zah­tjev da im se to odo­bri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.